ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

จัดทำขอมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

จัดทำขอมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง

15 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo ประมงอาสาชี้บริเวณทะเลหน้าบ้านประมงอาสาชี้บริเวณทะเลหน้าบ้าน
  • photo ประมงอาสาเขียนแนวเขตหน้าบ้านประมงอาสาเขียนแนวเขตหน้าบ้าน
  • photo ลงทะเบียนการประชุมลงทะเบียนการประชุม
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเก็บข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำในพื้นที่นเวศน์ทะเลสาบตอนกลางซึ่งเป็นพื้นทีที่ชาวประมงทำมาหากินในบริเวณดังกล่าวโดยใช้แบบสอบถามข้อมูล จำนวน 100 ชุด ในการหาข้อมูลแบ่งทีมรับผิดชอบในการทำแบบสอบถามและมีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการนัดประชุมงานแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลให้สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการทำงมนของชุมชนในโอกาศต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้จัดเก็บข้อมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำในพื้นที่ชุมชนนเวศน์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลผลิต-ได้ข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่ชาวประมงหากินได้ในพื้นที่ จำนวน 21 ชนิด เช่น ปลาหัวโม่ง ปลาชะโด ปลานิล ปลาดุกทะเล ปลาขี้ต้ง ปลากระเบน ปลากระบอก ปลากะพง ปลาวัว ปลาขี้เกะ ปลา ล่าปัง ปลาแมว ปลาช่อน ปลาซิวไม้ไผ่ ปลากะพงหิน กุ้งก้ามกราม กุ้งหัวแข็ง กุ้งหัวมัน กุ้งกุลาดำ กุ้งเคย และจำนวนเรือชาวประมงที่ทำมาหากินในพื้นที่ จำนวน 213 ลำ ซึ่งเป็นเรือหางยาว ขนาด ก้วาง 1.5 ยาว 12เมตร ใช้เครื่อง ฮอนด้า 13 แรงม้า ผลลัพธ์- แกนนำและสมาชิกในชุมชนได้รู้สถานการณ์ ชนิพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ในพื้นที่นิเวศน์ทะเลสาบตอนกลาง อ ปากพะยูน ตลอดถึง จำนวน และประเภทเรือที่ชาวประมงในชุนชนใช้ทำมาหากินในพื้นที่บริเวณดังกล่าว พร้อมทั้สามารถนำข้อมูลไปบอกเล่าขยยายผล ห้กับสมาชิกคนอื่นๆในชุมชนได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง คนในชุมชน ได้รับรู้สถานการณ์ นำนวนเรือประมงที่ใช้ในการทำมาหากิน ตลอดถึงชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่จับได้ในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินในพื้นที่ดังกล่าวที่นำไปสู่การวิเคราะห์การทำแผนฟื้นฟูทะเลและชายฝั่งในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 2,000.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00