ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่

ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่

20 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo ประมงอาสาช่วยกันทำป้ายเขตอนุรักษ์ประมงอาสาช่วยกันทำป้ายเขตอนุรักษ์
  • photo ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่8บ้านแหลมไก่ผู้ป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่8บ้านแหลมไก่ผู้
  • photo ป้ายเขตอนุรักษ์หมู่8บ้านแหลมไก่ผู้ป้ายเขตอนุรักษ์หมู่8บ้านแหลมไก่ผู้
  • photo ประมงอาสาร่วมกันทำป้ายประมงอาสาร่วมกันทำป้าย
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์ของแต่ละพื้นที่ ทั้ง5พื้นที่ 1.หมู่ 6 บ้านบางขวน 2. หมู๋ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ 3.หมู่ 11 บ้านหัวปอ 4. หมู่ 14 บ้านคลองกะอาน 5. หมู่ 1บ้านแหลมจองถนน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง- ทั้ง5พื้นที่มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเขตอนุรักษ์ กติกาข้อตกลงชุมชนในการดูแลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตวน้ำ ผลผลิต -แต่ละพื้นที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายใหญ่ ป้ายเขตอนุรักษ์ 2 ป้าย ผลลัพธ์ - ประชาชนคนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงข้อกำหนดกฎกติกาและสามารถนำไปปฎิบัติและบอกเล่าสมาชิกทั้งในแลนอกชุมชนได้ ผลที่ได้จากการทำกิจการม - มีป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์บอกเล่าเผยแพร่ระเบียบกติกาข้อตกลงในการร่วมดูแลเขตอนุรักษ์ที่สมาชิกในและนอกชุมชนยอมรับและตกลงที่จะปฎิบัติร่วมกันอันจะส่งผลในการเพิ่มความสมบูรณ์ของชนิดและปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบและอาชีพประมงที่ยั่งยืน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,500.00 2,125.00 0.00 0.00 0.00 9,625.00