ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE)

เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE)

28 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo คณะทำงานร่วมสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะทำงานร่วมสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา
  • photo สมาชิกและประมงอาสาเข้าร่วมประชุมสมาชิกและประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
  • photo คณะทำงานสรุปผลการดำเนืนงานที่ผ่านมาคณะทำงานสรุปผลการดำเนืนงานที่ผ่านมา
  • photo คณะทำงานร่วมสรุปผลการทำงานที่ผ่านมาคณะทำงานร่วมสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือนครั้ง ประชุมคณะทำงานโครงการและผู้ที่เกียวข้องทบทวนการทำกิจกรรมที่ผ่านมากำหนดทิศทางแผนการทำงานแต่ละช่วง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมในรอบ4เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามที่วางไว้และกำหนดแผนในการดำเนินงานของกิจกรรมครั่งต่อไปตลอดถึงปัญหาอุสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลผลิต- มีคณะกรรมการและแกนนำชาวประมงพร้อมด้ายพีเลี้ยงและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปประเมิลผลการทำกินกรรม จำนวน 26 คน ผลลัพธ์ - ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสรุปสะท้อนผลการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านมาโดยดูตามบันไดผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ ทำให้รู้ความคืบหน้าในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม จุดออ่น จุดแข็ง และแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในระยะต่อไปที่ตอบโจทย์เป้าหมาย วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ผลลัพธ์. และสามารถนำไปอกเล่าได้ ผลทที่เกิดขึ้นจากดารทำกิจกรรม. ได้ผลการสรุปประเมิลในการขับเคลื่อนโครงการ พร้อมทั้งแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหทายความสำเร็จตามตัวชี้วัดและบันไดผลลัพธ์ที่แกนนำสามรถนำไปวางแผนขับเคลื่อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 400.00 0.00 0.00 3,000.00