ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

14 พ.ค. 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo ประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสามารถนำไปช่วยในการดำเนินโครงการตามบทบาทหน้าที่ได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลสรุปที่ได้จากการทำกิจกรรม - คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่. และสามรถปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดทะเบียนสมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลางจังหวัดพัทลุง ที่แสดงเห็นถึงการทำงานขององค์กรชาวประมงถูกต้องตามกฎหมาย มีแผนการทำงานที่ชัดเจน มีกลไกการขับเคลื่อนสอดคล้องกับความถนัด และมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,600.00 215.00 0.00 0.00 2,815.00