ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีปิดโครงการ ฟื้นเลให้สมบรูณ์ด้วยเขตอนุรักษ์พื้นที่ทะเลสาบสงขลา ตอนกลาง จังหวัดพัทลุง

เวทีปิดโครงการ ฟื้นเลให้สมบรูณ์ด้วยเขตอนุรักษ์พื้นที่ทะเลสาบสงขลา ตอนกลาง จังหวัดพัทลุง

29 กันยายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ -ความสมบรูณ์ของสัตว์น้ำทั้งชนิด/ปริมาณก่อนหลังการทำเขตอนุรัษ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเช่นปลากระบอก/ปลาลาปัง/นวลจันทร์/ปลากด/ปลาจิ้มฟันเข้/ปลากระเบน/ปลาวัว/กุ้งก้ามกาม - จำนวนเรือเพิ่มขึ้น หมู่6บ้านบางขวน เดิม27ลำ เพิ่มเป็น32ลำ หมู่ที่14บ้านคลองกะอาน เดิม50ลำ เพิ่มเป็น 51ลำ หมู่11บ้านหัวปอ เดิม25ลำ เพิ่มเป็น27ลำ
- รายได้จาการทำประมงก่อนหลังการมีเขตอนุรักษ์ จาก500บาทถึ่ง1000บาท - การบริโบริโภคสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น - จำนวนประมงอาสาบทบาทของารทำมือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริงคณะทำงาน ละผู้เข้าร่วมตลอดถึงชาวประมงและสมาชิกในชุมชนแต่ละพื้ที่มีความรู้ความเช้าใจ​ถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินงานโครงการที่เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของชนิดแลพันธ์ุสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตลอนกลางและได้ทราบ ถึงปัญหาสถานการณ์​ทะเลสาบและสามารถบอกต่อกันได้