วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม
10 ธ.ค. 61 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
10 ม.ค. 62 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
15 ม.ค. 62 จัดทำขอมูลชนิดพันธ์สัตว์น้ำและเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง 20 - -
30 ม.ค. 62 เวทีพูดคุยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (เวทีเปิดโครงการ) 80 - -
31 ม.ค. 62 กิจกรรมสมัครประมงอาสาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา 70 - -
3 ก.พ. 62 เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง 15 - -
10 ก.พ. 62 เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
13 ก.พ. 62 เวทีค้นหาจิตอาสาเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมบริหารจัดการโครงการ 70 - -
26 ก.พ. 62 เก็บข้อมูลรายได้จากการทำประมงย้อนหลัง10ปี 20 - -
7 มี.ค. 62 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ 20 - -
11 มี.ค. 62 เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์ 20 - -
20 มี.ค. 62 ทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาข้อตกลงของเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ 5 - -
28 มี.ค. 62 เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE) 15 - -
10 เม.ย. 62 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
24 เม.ย. 62 เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 24 - -
14 พ.ค. 62 เวที่ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
4 มิ.ย. 62 เก็บขัอมูลการเปลี่ยนแปลงชนิดพันธ์สัตว์น้ำหลังการมีเขตอนุรัก 15 - -
12 มิ.ย. 62 เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง 15 - -
14 มิ.ย. 62 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
5 ก.ค. 62 ซ่อมแซมปรับปรุงและขยายพื้นที่เขตอนุรักษ์ทั้ง6ชุมชน 15 - -
8 ก.ค. 62 ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำอย่างน้อยปีละ2ครั้ง 20 - -
14 ก.ค. 62 ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
16 ก.ค. 62 เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง 15 - -
28 ก.ค. 62 เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE) 15 - -
14 ส.ค. 62 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
20 ส.ค. 62 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 15 - -
25 ส.ค. 62 เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง 15 - -
2 ก.ย. 62 เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง 15 - -
3 ก.ย. 62 เวทีสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน4เดือน/ครั้ง (ARE) 15 - -
14 ก.ย. 62 เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ 15 - -
19 ก.ย. 62 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้่นที่ บ้านช่องฟืนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุง 24 - -
26 ก.ย. 62 เวทีคืนข้อมูลชุมชน -จัดทำร่างแผนการดำเนินงานของแต่ละชุมชน-คืนข้อมูลชนิดพันธ์ส้ตว์น้ำและเครื่องมือประมง 15 - -
29 ก.ย. 62 เวทีปิดโครงการ 90 - -
รวม 778 297,040.00 33 291,630.00