ชื่อกิจกรรมที่ 9 จัดตั้งกลุ่มจัดการขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยทดแทนเคมี

ชื่อกิจกรรมที่ 9 จัดตั้งกลุ่มจัดการขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยทดแทนเคมี

23 มิถุนายน 2562
saytranhappysaytranhappy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. จัดตั้งธนาคารขยะ รวมกลุ่มจัดทำข้อตกลงและมีปฏิบัติการแยกและรวบรวมขยะนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย 2.จัดตั้งกลุ่มจัดการขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยทดแทนโดยการเลี้ยงไส้เดือน รับสมัครสมาชิกในชุมชนสนใจร่วมกลุ่ม มีกลไกและการบริหารจัดการกลุ่ม และมีปฏิบัติการในการเลี้ยงใส้เดือน ฝึกอบรมให้ความรู้
    3.จัดตั้งกลุ่มย่อยจัดการขยะในครัวเรือนขยะอินทรีย์ โดยมีการสนับสนุนจากกลุ่มการเลี้ยงไส้เดือน

กิจกรรม 12.30 - 15.30 น.
ลงทะเบียน 12.00 - 12.30 น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี่้ มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมด 28 คน  โดยกำนันเจริญศักดิ์ ชูสงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้แจกไส้เดือนให้ไปเลี้ยงเพื่อย่อยขยะอินทรีย์ในครัวเรือน     วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์ ใส่ขี้วัวลงไปในบ่อซีเมนต์ 1หรือ1กระสอบครึ่ง รดน้ำขี้วัว รดน้ำประมาณ1-2 อาทิตย์ แล้วทำให้ขี้วัวเย็น หรือคลายความร้อน  วิธีการวัดง่ายๆว่าขี้วัวเย็นพร้อมใช้หรือยัง ให้ใช้มือล้วงลงไปในขี้วัว ถ้ามือเราเย็นก็หมายถึง ขี้วัวพร้อมใช้ทำปุ๋ยแล้ว แต่ถ้ามือที่ล้วงลงไป รู้สึกอุ่นๆ ก็แสดงว่าขี้วัวยังไม่คลายความร้อน หรือยังเย็นไม่พอ ต้องรดน้ำเพิ่มให้กับขี้วัว จนเย็นได้ที่ พอวัดได้ว่าขี้วัวเย็นได้ที่แล้ว ให้นำ ไส้เดือนดินพันธุ์ ใส่ลงไปบนขี้วัว ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องฝังตัวเค้าลงใต้ขี้วัว เพราะถ้าขี้วัวเย็นได้ที่ เค้าจะทำการชอนไช้ลงใต้ขี้วัวเอง ให้ความชื้นโดยการรดน้ำ 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ไปใช้กับพืช,ผักผลไม้ หรือจำหน่ายได้แล้ว

      วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน บ่อซีเมนต์กลม ที่มีความกว้างของบ่อ ประมาณ 80-100 มูลสัตว์หรือขี้วัวแห้ง 1 กระสอบ หรือ กระสอบครึ่ง ต่อหนึ่งบ่อ ไส้เดือนดิน ประมาณ 2 กิโล ต่อ1บ่อ