การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต
รหัสโครงการ 61018650
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนประภัสสรรังสิต
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 75,075.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายถาวร คงศรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2562 37,538.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 30,030.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 7,507.00
รวมงบประมาณ 75,075.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2527 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 มีบุคลากรนักเรียนทั้งหมด มี
4.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยของโรงเรียนประภัสสรรังสิต พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ถึง 2 ตัน และในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยของโรงเรียนประมาณ 2.6 ตัน ซึ่งขยะที่ได้เก็บขนและนำไปกำจัดโดย อปท. จำนวน 4 ครั้ง/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าเก็บขนขยะกับเทศบาลเนื่องจากมีกติกาเงื่อนไขต้องผ่านกระบวนการคัดแยกก่อนทิ้งเป็นเงื่อนไขระหว่างเทศบาลกับโรงเรียน พบว่ามีขยะร้อยละ 50 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงเรียนเป็นขยะมูลฝอยอินทรีย์ขยะทั่วไปร้อยละ 20 มีการคัดแยกเก็บขนโดยรถเทศบาล ร้อยละ 25 เป็นขยะที่ขายได้ถูกนำไปขายเป็นรายได้ของกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน ส่วนขยะอันตรายรวบรวมใส่ถังแดง นำไปฝากไว้ที่ศาลาหมู่บ้าน ทางเทศบาลมารับไปจัดการตามระยะที่กำหนดประมาณ ร้อยละ 5 และในส่วนขยะอินทรีย์มี 2 ประเภท คือ 1. หญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ จากการตกแต่ง หรือตัดหญ้า หรือฉีดหญ้า ซึ่งการฉีดหญ้าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพของนักเรียน 2. เศษอาหารจากจากโรงอาหารและของเหลือกิน ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง คือ ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ ขณะเดียวกันใน ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะ โรงเรียนดำเนินการกำจัดขยะในโรงเรียนเอง โดยการเทกองในที่โล่ง และทิ้งในพื้นที่สาธารณะของโรงเรียน ส่งกลิ่นรบกวน เป็นที่บ่มเพาะเชื้อโรค สัตว์คุ้ยเขี่ย ซึ่งมีจำนวนขยะคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี เช่น การฉีดหญ้า ทดแทนการตัดหญ้า พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชนิดนี้ถ้าโรงเรียนสามารถจัดการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้ามีการจัดการอย่างเป็นระบบจะทำให้ขยะอินทรีย์จะมีปริมาณลดลงนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เริ่มจากโรงเรียนจะมีการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบให้มากขั้น จัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการเลี้ยงผึ้ง เพื่อสร้างแรงจูงใจไม่ใช้ยาฉีดหญ้าหรือฉีดแมลง จะทำให้ลดสารปนเปื้อนและมีอาหารที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และจะแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ นักเรียนควรมีจุดเริ่มตั้งแต่เริ่มเข้ามาต้องโดยการยอมรับกฎกติกาของโรงเรียนกลายเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการการจัดการขยะในโรงเรียน โดยให้นักเรียน ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือจัดการ และคัดแยก “ขยะ” อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากขยะได้สูงสุด และลดปริมาณขยะในโรงเรียนลง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

โรงเรียนประภัสสรรังสิต ดำเนินกิจกรรมโดยโรงเรียนมีกฎ กติกาเป็นวินัยของนักเรียนทุกคน ต้องคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และเอื้อเฟื้อต่อสุขภาพนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนน่าอยู่ ใช้ขยะสร้างและเพิ่มมูลค่า โรงเรียนมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองลดรายจ่ายในการชื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้ และ โรงเรียนเลิกใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง หันมาเลี้ยงผึ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการจัดการขยะอินทรีย์ทางอ้อมในโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 491 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
*กลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่มประชากรที่ได้รับผลประโย 461 -
*กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มประชากรที่จะเข้าร่วมดำ 30 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
  • เกิดกลไกคณะทำงานจัดการขยะในโรงเรียนที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ตัวแทนครู สภานักเรียน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกรรมการโรงเรียน ตัวแทนอปท
  • เกิดแผนงานการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับทุกภาคส่วนโดยวิธีคัดแยกขยะ
  • ขยะในโรงเรียนลดลง ร้อยละ 80
491.00
2 เพื่อให้นักเรียนครูและชุมชน สามารถคัดแยกขยะและเลิกใช้ยาฆ่าหญ้า
  • เกิดแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะของโรงเรียน
  • ขยะอินทรีย์เลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  • เกิดการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นตัวตัวชี้วัดการไม่ใช้สารเคมีในในโรงเรียน
  • นำกิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าและวัชพืช มาบดย่อย เป็นวัสดุ ส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์
491.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 พ.ย. 61 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการจัดตั้งคณะทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่พร้อมวางแผนการทำงานร่วมกัน 13 4,650.00 4,650.00
11 ม.ค. 62 ประชุมสรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ครั้งที่ 1 0 975.00 975.00
21 ม.ค. 62 ประชุมสรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน เสนอปัญหาที่พบและร่วมกันหาทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ครั้งที่ 2 30 925.00 925.00
28 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงานออกแบบการเก็บข้อมูลสำรวจสถานการณ์ขยะในโรงเรียน 30 1,250.00 1,250.00
1 ก.พ. 62 ประชุมคณะทำงานออกแบบกฎกติการ่วมกันและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 30 2,075.00 2,075.00
18 ก.พ. 62 คณะทำงานศึกษาดูงานโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 50 24,750.00 21,750.00
1 มี.ค. 62 จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกแต่ละประเภท และทำแผ่นที่หรือเส้นทางขยะแต่ละประเภท 30 2,000.00 2,000.00
9 มี.ค. 62 ปฏิบัติการแปรรูปขยะแบบมีส่วนร่วม 30 29,700.00 29,900.00
25 ก.ค. 62 ติดตามประเมินและสร้างแรงจูงใจ 15 525.00 525.00
10 ส.ค. 62 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการและหารือการทำงานต่อเมื่อการดำเนินสนับสนุนเสร็จสิ้นลง 15 925.00 -
30 ส.ค. 62 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนข้อมูลพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน 30 7,300.00 -
รวม 273 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 20:32 น.