โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

อบรมการจัดการขยะครัวเรือน

อบรมการจัดการขยะครัวเรือน

19 กุมภาพันธ์ 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีการประชุมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะในครัวเรือน

2.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

3.ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลขยะในครัวเรือน

4.ชี้แจงรายละเอียดการประกวดคัดเลือกต้นแบบ และบุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการประชุมตามแผน

2.ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 ครัว จากครัวเรือนที่สมัครร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน ร้อยละ 88.88 2.1 การคัดแยกขยะขายได้ 2.2 คัดแยกขยะอินทรีย์ทำปุ๋ยโดยใช้ถังโคนไม้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 6,500.00 500.00 0.00 0.00 11,500.00