โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

อบรมการจัดการขยะครัวเรือน

อบรมการจัดการขยะครัวเรือน

19 กุมภาพันธ์ 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีการประชุมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะในครัวเรือน

2.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

3.ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลขยะในครัวเรือน

4.ชี้แจงรายละเอียดการประกวดคัดเลือกต้นแบบ และบุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการประชุมตามแผน

2.ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 ครัว จากครัวเรือนที่สมัครร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน ร้อยละ 88.88 2.1 การคัดแยกขยะขายได้ 2.2 คัดแยกขยะอินทรีย์ทำปุ๋ยโดยใช้ถังโคนไม้