โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ศึกษาดูงาน เรียนรู้ต้นแบบ สร้างแรงจูงใจ ประกวด คัดเลือกบ้านต้นแบบ บุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะ

ศึกษาดูงาน เรียนรู้ต้นแบบ สร้างแรงจูงใจ ประกวด คัดเลือกบ้านต้นแบบ บุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะ

5 มีนาคม 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 เขต และคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ไปดูงานที่เทศบาลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ไปเรียนรู้ดูงานการจัดการขยะทั่วไป และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ และการจัดตั้งธนาคารขยะ

2.ดูงานหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว อำเภอเขาชัยสน พื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านจัดการขยะในครัวเรือน  และการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานตามโครงการ แกนนำขับเคลื่อนดครงการในชุมชน รวม 15 คน และแกนนำกลุ่มบ้านที่สมัครร่วมจัดการขยะได้การศึกษาดูงานการจัดการขยะครัวเรือนที่บ้านทุ่งยาว

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมและคณะกรรมการขับเคลื่อน และภาคีเครือข่าย ศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน เข้าใจการจัดการขยะ