จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 5 (กิจกรรมที่3.5)

11 กรกฎาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการบรรยายและสาธิต เรื่อง การใช้พลังงานสะอาดจากแก๊สชีวภาพ
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดจากแก๊สชีวภาพ
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้ากิจกรรมการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมายรับผู้สมัคร 20 คน
 4. ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตแก๊สชีวภาพใช้เองในครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานแก๊สชีวภาพอยู่แล้ว 3 คน และยังไม่เคยใช้งานแต่สนใจที่จะผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในอนาคต 19 คน

โดยความรู้ที่ได้รับ แบ่งได้เป็น

 1. ด้านวิชาการและปฎิบัติการ : สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ ว่าแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไร และถ้าต้องการจะผลิตแก๊สชีวภาพได้ด้วยตัวเอง ต้องมีวินัยในการจัดการอย่างไร และต้นทุนในการผลิตแก๊สให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการใช้นั้นมีเท่าไหร่

 2. ด้านพฤติกรรม  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยลดการใช้แก๊สหุงต้มแอลพีจี (LPG) แล้วหันมาใช้แก๊สชีวภาพแทนในอนาคต เพราะสามารถผลิตได้จากมูลสัตว์เลี้ยงและจากเศษอาหาร ส่งผลให้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนได้อีกต่อหนึ่งด้วย

 3. ด้านเศรษฐกิจ  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้วิธีการปรับลดรายจ่ายจากการซื้อแก๊สหุงต้ม ด้วยการผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้เอง และได้ทราบว่า เศษอาหาร หรือของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผ่านการหมักในบ่อแก๊ส สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในแปลงเกษตร

 4. ด้านสังคมชุมชน  :  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ ทั้งในด้านวิธีการผลิต การใช้เศษอาหาร เช่น โคนเห็ด กากมะพร้าว น้ำล้างปลา จะทำให้เกิดแก๊สจากการหมักเร็วขึ้น ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้มากขี้น รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาแก๊สไม่ออกมาตามท่อส่งแก๊ส ซึ่งต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าในท่อส่งนั่นเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 200.00 3,860.00 1,865.00 0.00 0.00 8,825.00

กิจกรรมบริการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดในชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

21 มิถุนายน 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน จากโครงการ การจัดการพลังงานสะอาด เปิดให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและสังคม
 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาดูงาน
 3. กำหนดให้มีฐานการเรียนรู้ ตามระดับความเหมาะสม ต่อผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
 4. มีการจัดวงอภิปราย ถาม-ตอบ แบบปากเปล่า เพื่อทดสอบผู้เข้ามาเรียนรู้ ว่าได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน และต้องการให้แหล่งเรียนรู้ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอีกบ้าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ ทั้งหมด 52 คน เดินทางมาจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 2. กำหนดฐานการเรียนรู้ เป็น 4 ฐาน ได้แก่
      2.1 พลังงานแสงอาทิตย์กับการใช้ในครัวเรือน
      2.2 พลังงานแสงอาทิตย์ กับการใช้งานในภาคการเกษตร และการประมง
      2.3 พลังงานชีวมวล สาธิตการใช้เตาชีวมวลประหยัดฟืน
      2.4 เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้
 3. วงอภิปราย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันสรุปเรื่องที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียน วิทยากรชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาพลังงานในปัจจุบัน ทัศนคติด้านการใช้พลังงานในอนาคต แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
 4. นักเรียนกล่าวแสดงความตั้งใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับคนอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือนหรือในแปลงเกษตร เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 0.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 6,120.00

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่3.4)

3 มิถุนายน 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 26 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 5 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 21 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการใช้งานดังนี้     3.1 ไปทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน และ ชักน้ำเข้านา     3.2 ไปทำระบบแสงสว่างภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มจากระบบเล็กๆ ลงทุนทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถ้างบประมาณของตัวเองยังมีไม่พอ     3.3 ไปทำระบบแสงสว่างในโรงเรือนของฟาร์มเลี้ยงไก่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่เดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 12,000 บาท     3.4 สนใจติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ในรีสอร์ท เน้นการท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อน ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง     3.5 ทำน้ำพุเล็กๆ เพื่อจัดสวนให้ร้านอาหาร ที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 4. เกิดเครือข่ายผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 5 ราย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 4,380.00 0.00 0.00 0.00 9,180.00

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมที่3.3)

25 พ.ค. 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 29 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 3 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 26 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการใช้งานดังนี้     3.1 ไปทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนเกษตร     3.2 ไปทำระบบน้ำหมุนเวียน ให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    3.3 ไปทำระบบแสงสว่างภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มจากระบบเล็กๆ ลงทุนทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถ้างบประมาณยังมีไม่พอ     3.4 ไปทำระบบสูบน้ำ และ ระบบแสงสว่างในห้องอบสมุนไพร และโฮมสเตย์ ที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

 1. เกิดเครือข่ายผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3 ราย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 4,770.00 2,350.00 0.00 0.00 11,920.00

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่3.2)

11 พ.ค. 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 22 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 4 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 18 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

 3. ผู้ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่บ้านอยู่แล้ว ที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องนี้เลย สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปแก้ไขการใช้งาน ให้สะดวกขึ้น และมีการติดต่อกลับมาสอบถาม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองว่าต่อวงจรการผลิตไฟฟ้าได้ถูกต้องหรือไม่

 4. เกิดเครือข่ายผู้ใช้งานจริง จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งเกิดจากการสอบถามเพื่อจะเชื่อมโยงประสบการณ์การใช้โซลาร์เซลล์ในอนาคต

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,300.00 0.00 3,730.00 29,245.00 1,120.00 0.00 39,395.00

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.1)

15 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีมโครงการ เพื่อออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารแบบบันทึกข้อมูล
 2. นัดวันลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน โดยประสานงานกับชาวบ้านในครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป้าหมายครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด และครัวเรือนที่ยังไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน จำนวน 20 ครัวเรือน **ข้อควรปฏิบัติการลงพื้นที่ 1. การลงพื้นที่ ต้องมีการนัดล่วงหน้า และบางบ้านต้องไปซ้ำ เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน สาเหตุคือลืมนัด หรือ ติดธุระกระทันหัน 2. ควรลงพื้นที่อย่างน้อย 2 คน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

**ผลการใช้งานเตาชีวมวล (สำหรับครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับครัวเรือน) 1. เตาชีวมวลมีการประหยัดไม้ฟืนได้จริง โดยปกติจะมีการใช้ไม้ฟืนเดือนละ 35กระสอบ ตอนนี้ลดลงเหลือ 20กระสอบ สำหรับครัวเรือนที่มีอาชีพปรุงแกงขาย 2. เตาชีวมวลจุดติดไฟได้เร็ว 3. เตาชีวมวลบางบ้านบอกว่าให้ความร้อนช้า ควรปรับปรุงให้เพดานรองฟืน ขยับขี้นมาใกล้กับขาวางของหม้อหุงต้ม 4. บางบ้านบอกไม่ได้ใช้แก๊สเลยตั้งแต่มีเตาชีวมวล ค่าใช้จ่ายด้านแก๊สจึงลดลงมา

**ข้อมูลทั่วไป 1. พลังงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ พลังงานน้ำมัน
2. ช่วงเดือนเมษายน มีการใช้น้ำมากขึ้นทุกบ้าน โดยปริมาณการใช้น้ำเพิ่มเป็นสองเท่าจากเดิม 3. มีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย จากการสร้างความตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00

ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

10 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.รับสมัครครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด จำนวน 16 ครัวเรือน 2.หนุนเสริมวัสดุอุปกรณ์ให้กับครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยน จำนวน 16 ครัวเรือน 3.จัดทำป้ายชื่อและป้ายสื่อการเรียนในแหล่งเรียนรู้ ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดกติกาของศูนย์เรียนรู้ทั้งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คือ เตาชีวมวล
 2. มีแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชนด้านพลังงานสะอาด จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้   2.1 แหล่งเรียนรู้ ชื่อโรงเรียนฅนกินแดด เลขที่ 153 ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100เปอร์เซ็นต์ และใช้พลังงานเตาชีวมวล   2.2 แหล่งเรียนรู้ ชื่อเครือข่ายฅนกินแดด ตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ เลขที่ 212 ม. 7  ต.ลำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเตาชีวมวล
 3. มีการกรอกใบสมัครเพื่อความสมัครใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากทุกแหล่งเรียนรู้
 4. มีการกำหนดกติการเป็นแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้     4.1  ทางแหล่งเรียนรู้ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความสะดวกในการทำงาน และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น     4.2  แหล่งเรียนรู้จะต้องบอกต่อข้อมูลเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนแก่ผู้อื่นได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,200.00 0.00 8,574.00 0.00 0.00 14,774.00

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่3.1)

10 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง การใช้พลังงานชีวมวล
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และสาธิตการใช้งาน เรื่องการทำเตาชีวมวล (เตาจรวด)
 3. จัดทำเอกสารชุดความรู้ เรื่องเตาชีวมวลและการใช้งาน
 4. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 5. จัดเตรียมสถานที่่ที่ใช้อบรม
 6. เปิดเวทีสอนการทำเตาชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 26 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ใช้ฟืนและถ่านในการหุงต้มอยู่แล้ว

โดยความรู้ที่ได้รับ แบ่งได้เป็น

 1. ด้านวิชาการและปฎิบัติการ : สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักการทำงาน หรือ การใช้งานเตาชีวมวลได้ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการสร้างเตาด้วยตัวเอง

 2. ด้านพฤติกรรม  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยลดการใช้แก๊สหุงต้มแอลพีจี (LPG) แล้วหันมาใช้ฟืน หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟแทน ซึ่งหาได้ในชุมชนรอบๆ ที่อยู่อาศัย

 3. ด้านเศรษฐกิจ  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องการปรับลดรายจ่ายจากการซื้อแก๊สหุงต้ม โดยหันมาใช้เตาชีวมวลแทน ซึ่งจำนวนครัวเรือนที่สมัครใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้เตาชีวมวล มีทั้งหมด 16 ครัวเรือน

 4. ด้านสังคมชุมชน  :  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเตาชีวมวลหลากหลายขึ้น ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเตาชีวมวลให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาวิธีการคิดเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 5. ด้านนวัตกรรม  :  หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้งานเตาชีวมวลในครัวเรือนแล้ว ก็ได้มีการนำเสนอวิธีการคิดรูปแบบของเตาแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับการใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยทางคณะทำงานจะได้นำเอาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาตัวเตาต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 12,645.00 4,380.00 5,754.90 0.00 0.00 25,679.90

จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมที่ 2.3)

7 กุมภาพันธ์ 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานคณะทำงานเพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้าไปทำกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ด้านพลังงาน

 2. เตรียมเอกสารชุดความรู้ เรื่อง สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในปัจจุบัน เรื่องพลังทดแทน พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด และการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในครัวเรือน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้หลอดประหยัดไฟ LED, การใช้แก๊สชีวภาพ, การใช้เตาชีวมวล, และการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

 3. เตรียมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพลังงาน เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานมากน้อยแค่ไหน โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 12 ข้อ และผู้ผ่านการประเมินจะต้องตอบคำถามหลังการเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 ข้อ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ของคะแนน

4.  จัดเตรียมแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกสำรวจและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนของตน เพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบ และวางแผนการเลือกใช้พลังงาน ให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลไปสู่ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนในอนาคต

5.  สอบถุามความสมัครใจหรือความต้องการใช้พลังงานสะอาด ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด มีความสนใจที่จะเลือกใช้พลังงานชนิดใดบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10ครัวเรือน (เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องในกิจกรรมถัดไป)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจ คำว่า"พลังงาน"คืออะพไร ได้แก่อะไรบ้าง และแหล่งผลิตพลังงานมาจากไหนบ้าง
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการใช้พลังงานมากขึ้น
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธีการคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิที่ต้องใช้ด้านพลังงาน
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดหาวิธีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการมองหาวัสดุใกล้ตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางพลังงาน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และ ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานเตาชีวมวล และพลังงานจากแก๊สชีวภาพ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 4,797.00 603.00 0.00 0.00 8,100.00

จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 2.2)

24 มกราคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานคณะทำงานเพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้าไปทำกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ด้านพลังงาน

 2. เตรียมเอกสารชุดความรู้ เรื่อง สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในปัจจุบัน เรื่องพลังทดแทน พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด และการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในครัวเรือน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้หลอดประหยัดไฟ LED, การใช้แก๊สชีวภาพ, การใช้เตาชีวมวล, และการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

 3. เตรียมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพลังงาน เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานมากน้อยแค่ไหน โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 12 ข้อ และผู้ผ่านการประเมินจะต้องตอบคำถามหลังการเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 ข้อ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ของคะแนน

4.  จัดเตรียมแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกสำรวจและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนของตน เพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบ และวางแผนการเลือกใช้พลังงาน ให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลไปสู่ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนในอนาคต

5.  สอบถุามความสมัครใจหรือความต้องการใช้พลังงานสะอาด ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด มีความสนใจที่จะเลือกใช้พลังงานชนิดใดบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10ครัวเรือน (เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องในกิจกรรมถัดไป)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจ คำว่า"พลังงาน"คืออะไร ได้แก่อะไรบ้าง และแหล่งผลิตพลังงานมาจากไหนบ้าง
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการใช้พลังงานมากขึ้น เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธีการคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิที่ต้องใช้ด้านพลังงาน
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดหาวิธีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการมองหาวัสดุ วัตถุดิบ และแหล่งพลังงานใกล้ตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางพลังงาน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และ ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานเตาชีวมวล และพลังงานจากแก๊สชีวภาพ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 0.00 5,140.00 0.00 0.00 0.00 8,040.00

จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่ 2.1)

10 มกราคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานคณะทำงานเพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้าไปทำกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ด้านพลังงาน

 2. เตรียมเอกสารชุดความรู้ เรื่อง สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในปัจจุบัน เรื่องพลังทดแทน พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด และการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในครัวเรือน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้หลอดประหยัดไฟ LED, การใช้แก๊สชีวภาพ, การใช้เตาชีวมวล, และการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

 3. เตรียมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพลังงาน เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานมากน้อยแค่ไหน โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 12 ข้อ และผู้ผ่านการประเมินจะต้องตอบคำถามหลังการเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 ข้อ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ของคะแนน

4.  จัดเตรียมแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกสำรวจและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนของตน เพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบ และวางแผนการเลือกใช้พลังงาน ให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลไปสู่ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนในอนาคต

5.  สอบถุามความสมัครใจหรือความต้องการใช้พลังงานสะอาด ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด มีความสนใจที่จะเลือกใช้พลังงานชนิดใดบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10ครัวเรือน (เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องในกิจกรรมถัดไป)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 42 คน (เกินจากเป้าที่ตั้งไว้ 2คน) โดยความรู้ที่ได้รับ ได้แก่ 1. ได้เข้าใจ คำว่า"พลังงาน" คืออะไร แบ่งเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง และแหล่งผลิตพลังงานในโลกนี้มาจากไหนบ้าง 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการใช้พลังงานมากขึ้น เพราะได้ทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากยังไม่รู้จักที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การเกิดปัญหาโลกร้อน ปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธีการคิดหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ด้านพลังงาน 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดหาวิธีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการมองหาวัสดุใกล้ตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางพลังงาน 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และ ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานเตาชีวมวล และพลังงานจากแก๊สชีวภาพ 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครใจที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกจากเตาชีวมวล จำนวน 1ุ6 ครัวเรือน และจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ครัวเรือน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 0.00 11,960.00 3,000.00 0.00 0.00 17,860.00

เตรียมการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

23 ธันวาคม 2561
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ในการให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเป้าหมายปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คณะทำงานไม่น้อยกว่าชุมชนละ 10 คน รวม 3 ชุมชน

 2. จัดเตรียมเอกสารในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเรียนการสอน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานในโครงการพลังงานสะอาด มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการการจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน
 2. ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดรับทราบที่มาที่ไปของโครงการ และมีแนวโน้มแสดงการตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 3. คณะทำงานได้กรอบและขั้นตอนการทำงาน โดยร่วมกันกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 ล่วงหน้า
 4. ได้ผู้รับผิดชอบการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมถัดไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 1,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00