เตรียมการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

เตรียมการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

23 ธันวาคม 2561
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ในการให้ความรู้ด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเป้าหมายปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คณะทำงานไม่น้อยกว่าชุมชนละ 10 คน รวม 3 ชุมชน

 2. จัดเตรียมเอกสารในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเรียนการสอน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานในโครงการพลังงานสะอาด มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการการจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน
 2. ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดรับทราบที่มาที่ไปของโครงการ และมีแนวโน้มแสดงการตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 3. คณะทำงานได้กรอบและขั้นตอนการทำงาน โดยร่วมกันกำหนดระยะเวลาของการดำเนินงานในกิจกรรมที่ 2 ล่วงหน้า
 4. ได้ผู้รับผิดชอบการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในกิจกรรมที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมถัดไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,500.00 1,000.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00