เตรียมการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

เตรียมการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานในครัวเรือน (กิจกรรมที่ 1)

23 ธันวาคม 2561
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเตรียมการ   - ประชุมคณะทำงานโครงการ ฯ เพื่อวางแผน ทำความเข้าใจวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงาน       1.นายจิรัฐพล  สอนทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ       2.นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว คณะทำงานโครงการ ฯ       3. นายชำนาญ สงชู คณะทำงานโครงการ ฯ       4. นายสหจร ชุมคช คณะทำงานโครงการ ฯ       5. นางสุภาพร สงชู คณะทำงานโครงการ ฯ การเตรียมการ   - คณะทำงานโครงการ ฯ มีการกำหนดเป้า จำนวน 3 พื้นที่ด้วยกัน
        1.พื้นที่ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง       2. พื้นที่ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง       3. โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง การดำเนินการ   1. นายจิรัฐพล สอนทองรับผิดชอบและประสานงานพื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ 5 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขา่ชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดเป้าหมาย 40 คน   2. นายสหจร ชุมคช รับผิดชอบและประสานพื้นที่ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดเป้าหมาย 30 คน   3. นางสุภาพร สงชูรับผิดชอบและประสานงานโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดเป้าหมาย 30 คน   4. นางสุภาพร สงชู รับผิดชอบ เอกสาร สื่อการเรียนรู้ และแผ่นป้าย โครงการ ฯ