จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่ 2.1)

จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่ 2.1)

10 มกราคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเตรียมการ 1. ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 5 ตำบลหานโพธิ์ เพื่อนัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายจำนวน  40 ครัวเรือน

 1. ติดต่อประสานงานขอเข้าพบผู้อำนวยโรงพยาบาลประจำตำบลหานโพธิ์เพื่อขอใช้สถานที่ห้องประชุมของ โรงพยาบาล ฯ

 2. เตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพลังงาน สื่อวิดีทัศน์ แผ่นป้ายชื่อ โครงการ ฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการ       1. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านชี้แจงที่มาของโครงการ ฯ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ กำหนดเป้าหมายไว้ 40 ครัวเรือน ในวันทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้
      2. วันทำกิจกรรม เวทีทำความเข้าใจ เรื่องสถานะการณืด้านพลังงานในปัจจุบัน           2.1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน           2.2 การอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งฉายภาพ วิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ                   นายจิรัฐพล  สอนทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ                   - เรื่องสถานะการณ์พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน
                  - เรื่องพลังานจากแสงอาทิตย์                   - ชวนคิดชวนคุยเรื่องพลังงานในครัวเรือน               นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ                 - เรื่องพลังงานน้ำและพลังงานจากลม               นายชำนาญ สงชู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ                 - เรื่องพลังงานจากชีวมวลและแก๊วชีวภาพ       3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบหลังเรียน       4. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมซักถามข้อสงสัยในเรื่่องความรู้ที่ได้อบรม       5. รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม           เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญ ด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานเตาชีวมวล และพลังงานจากแก๊สชีวภาพ รวมไปถึงพลังงานลมและพลังงานน้ำสามารถแยกคำว่า พลังงานสิ้นเปลืงและพลังงานหมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไร และต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดคิดค้น นวัตกรรมการใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น           มีการจดบันทึกการใช้พลังงานในครัวเรือนเพื่อนำมาประเมินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านพลังงานได้

สรุปผลการดำเนินการ         1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 12 ข้อ และผู้ผ่านการประเมินจะต้องตอบคำถามหลังการเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 ข้อ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
            ของคะแนน         2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครใจที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก             -  เตาชีวมวล จำนวน 16 ครัวเรือน เหตุผลที่ใช้เตาชีวมวลของครัวเรือนที่สมัครคือ ฟีนหาได้ง่ายและสนใจนวัตกรรมเตาชีวมวลที่ได้ให้ความรู้ไปในการเข้าร่วมกิจกรรม             -  พลังงานแสงอาทิตย์ 5 ครัวเรือน  เหตุผลที่ต้องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะต้องการนำไปใช้กับภาคการเกษตรที่สายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เกินเป้าหมายไว้ 2 คน