จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 2.2)

จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 2.2)

24 มกราคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การเตรียมการ 1. ติดต่อประสานงานศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์  เพื่อทำกิจกรรม เวทีทำความเข้าใน เรื่องสถานะการณืพลังงานในปัจจุบัน ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน  20 ครัวเรือน

  1. เตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด แบบฟอร์มการบันทึกการใช้พลังงานในครัวเรือน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพลังงาน สื่อวิดีทัศน์ แผ่นป้ายชื่อ โครงการ ฯ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการ
  เป้าหมาย 20 ครัวเรือน       1. วันทำกิจกรรม เวทีทำความเข้าใจ เรื่องสถานะการณืด้านพลังงานในปัจจุบัน           1.1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน           1.2 การอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งฉายภาพ วิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ                   นายจิรัฐพล  สอนทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ                   - เรื่องสถานะการณ์พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน
                  - เรื่องพลังานจากแสงอาทิตย์                   - ชวนคิดชวนคุยเรื่องพลังงานในครัวเรือน                 - เรื่องพลังงานน้ำและพลังงานจากลม               นายชำนาญ สงชู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ                 - เรื่องพลังงานจากชีวมวลและแก๊วชีวภาพ       2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบหลังเรียน       3. เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมซักถามข้อสงสัยในเรื่่องความรู้ที่ได้อบรม       4. สาธิตการใช้เตาชีวมวล นวัตกรรมใหม่ (เตาจรวด) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาชีวมวลแบบเดิม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม           เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญ ด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานเตาชีวมวล และพลังงานจากแก๊สชีวภาพ รวมไปถึงพลังงานลมและพลังงานน้ำสามารถแยกคำว่า พลังงานสิ้นเปลืงและพลังงานหมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไร และต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดคิดค้น นวัตกรรมการใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น           มีการจดบันทึกการใช้พลังงานในครัวเรือนเพื่อนำมาประเมินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านพลังงานได้

สรุปผลการดำเนินการ         1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 12 ข้อ และผู้ผ่านการประเมินจะต้องตอบคำถามหลังการเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 ข้อ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
            ของคะแนน         2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครใจที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก             -  เตาชีวมวล จำนวน 4 ครัวเรือน เหตุผลที่ใช้เตาชีวมวลของครัวเรือนที่สมัครคือ ฟีนหาได้ง่ายและสนใจนวัตกรรมเตาชีวมวลที่ได้ให้ความรู้ไปในการเข้าร่วมกิจกรรม             -  พลังงานแสงอาทิตย์ 2 ครัวเรือน  เหตุผลที่ต้องการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะต้องการนำไปใช้ภายในครัวเรือนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เกินเป้าหมายไว้ 8 คน