จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 2.2)

จัดเวทีทำความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่ 2.2)

24 มกราคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานคณะทำงานเพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้าไปทำกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ด้านพลังงาน

 2. เตรียมเอกสารชุดความรู้ เรื่อง สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยในปัจจุบัน เรื่องพลังทดแทน พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด และการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในครัวเรือน เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้หลอดประหยัดไฟ LED, การใช้แก๊สชีวภาพ, การใช้เตาชีวมวล, และการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

 3. เตรียมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องพลังงาน เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานมากน้อยแค่ไหน โดยแบบทดสอบจะมีทั้งหมด 12 ข้อ และผู้ผ่านการประเมินจะต้องตอบคำถามหลังการเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 ข้อ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80ของคะแนน

4.  จัดเตรียมแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกสำรวจและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือนของตน เพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบ และวางแผนการเลือกใช้พลังงาน ให้เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลไปสู่ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนในอนาคต

5.  สอบถุามความสมัครใจหรือความต้องการใช้พลังงานสะอาด ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใด มีความสนใจที่จะเลือกใช้พลังงานชนิดใดบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 10ครัวเรือน (เพื่อทำกิจกรรมต่อเนื่องในกิจกรรมถัดไป)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจ คำว่า"พลังงาน"คืออะไร ได้แก่อะไรบ้าง และแหล่งผลิตพลังงานมาจากไหนบ้าง
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในการใช้พลังงานมากขึ้น เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธีการคิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิที่ต้องใช้ด้านพลังงาน
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถคิดหาวิธีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการมองหาวัสดุ วัตถุดิบ และแหล่งพลังงานใกล้ตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางพลังงาน
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และ ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ พลังงานเตาชีวมวล และพลังงานจากแก๊สชีวภาพ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 0.00 5,140.00 0.00 0.00 0.00 8,040.00