จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่3.1)

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่3.1)

10 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ขั้นตอนการเตรียมการ 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนและ การสร้าง ทำชุดสาธิต ประกอบการเรียนทำเตาชีวมวล
2. จัดทำเอกสารชุดความรู้ เรื่องเตาชีวมวลและการใช้งาน 3. จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ และสาธิตการสร้างเตาชีวมวล เรื่องการทำเตาชีวมวล นวัตกรรมใหม่ (เตาจรวด)
4. ประสานงาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เพื่อจัดอบรมการสร้างเตาชีวมวล แบบเตาจรวด 5. จัดหาเตาชีวมวลแบบประยุกต์ชนิดไร้ควัน ขนาด 2 หัวเตา เป็นชุดเรียนรู้ 6. จัดเตรียมสถานที่่เพื่อใช้ในการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการวันอบรมให้ความรู้

  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 26 คน ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่ใช้ฟืนและถ่านในการหุงต้มอยู่แล้ว

  1. นายชำนาญ สงชู วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านสร้างเตาชีวมวล (เตาจรวด)       - สอนหลักการทำงานที่ดีในการออกแบบเตาชีวมวล       - สอนขั้นตอนการตัดเหล็กในการสร้างเตาชีวมวล       - เทคนิคการทำเตาจรวด ให้ประหยัดต้นทุน       -  ขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากเตาชีวมวลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 1. แจกเอกสารชุดความรู้เรื่องเตาชีวมวลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

  1. สอนวิธีการบันทึกข้อมูลด้านพลังงานในครัวเรือนให้แก่ผู้สมัครใจปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งมอบแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

  2. กำหนดกติกาให้ครัวเรือนที่รับการหนุนเสริมจาก โครงการ ฯ
         - โดยให้ครัวเรือนที่ได้รับการหนุนเสริมต้องทำการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานภายในคร้วเรือน ทุกเดือน       - ข้อมูลที่บันทึกจะต้องมอบให้คณะทำงานของโครงการ ฯ ทุกครั้งที่คณะทำงานร้องขอ       - ข้อมูลที่ครัวเรือนบันทึกและส่งมอบให้คณะทำงานของโครงการ ฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ อนุญาตให้เปิดเผยและนำมาสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไข       - หากครัวเรือนใดที่รับอุปกรณ์หนุนเสริมไปแล้ว (เตาจรวด) ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่คณะทำงานของโครงการ ฯ เห็นสมควร คณะทำงานของโครงการ ฯ สามารถเรียกคืนและนำไปให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจที่
           ต้องการรับการหนุนเสริมได้ทุกกรณี ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปกรณ์ที่หนุนเสริมไปนั้นต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

  5. ครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 13 ครัวเรือน และรับมอบอุปกรณ์หนุนเสริม (เตาจรวด) หลังจากการปิดอบรมไปเป็นที่เรียบร้อย

  6. ผู้ที่เข้าร่วมอบรมที่มีทักษะในการทำงานเหล็กและโลหะมาก่อนสามารถผลิตเตาชีวมวลใช้เองและผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้