จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่3.1)

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กิจกรรมที่3.1)

10 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง การใช้พลังงานชีวมวล
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และสาธิตการใช้งาน เรื่องการทำเตาชีวมวล (เตาจรวด)
 3. จัดทำเอกสารชุดความรู้ เรื่องเตาชีวมวลและการใช้งาน
 4. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 5. จัดเตรียมสถานที่่ที่ใช้อบรม
 6. เปิดเวทีสอนการทำเตาชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 26 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ใช้ฟืนและถ่านในการหุงต้มอยู่แล้ว

โดยความรู้ที่ได้รับ แบ่งได้เป็น

 1. ด้านวิชาการและปฎิบัติการ : สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักการทำงาน หรือ การใช้งานเตาชีวมวลได้ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการสร้างเตาด้วยตัวเอง

 2. ด้านพฤติกรรม  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยลดการใช้แก๊สหุงต้มแอลพีจี (LPG) แล้วหันมาใช้ฟืน หรือเศษวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟแทน ซึ่งหาได้ในชุมชนรอบๆ ที่อยู่อาศัย

 3. ด้านเศรษฐกิจ  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องการปรับลดรายจ่ายจากการซื้อแก๊สหุงต้ม โดยหันมาใช้เตาชีวมวลแทน ซึ่งจำนวนครัวเรือนที่สมัครใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้เตาชีวมวล มีทั้งหมด 16 ครัวเรือน

 4. ด้านสังคมชุมชน  :  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเตาชีวมวลหลากหลายขึ้น ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเตาชีวมวลให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาวิธีการคิดเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 5. ด้านนวัตกรรม  :  หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้งานเตาชีวมวลในครัวเรือนแล้ว ก็ได้มีการนำเสนอวิธีการคิดรูปแบบของเตาแบบใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับการใช้งานได้สะดวกขึ้น โดยทางคณะทำงานจะได้นำเอาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาตัวเตาต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 12,645.00 4,380.00 5,754.90 0.00 0.00 25,679.90