จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่3.2)

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 2 (กิจกรรมที่3.2)

3 กรกฎาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ขั้นตอนการเตรียมการ 1.จัดเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ เรื่องระบบโซล่าเซลล์ขั้นพื้นฐาน 2. จัดทำวิดีทัศน์ในการฝึกอบรมและแผ่นป้ายประกอบการอบรม 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในการอบรม เช่น แผ่นโซล่าเซลล์ คอนโทรลชารท์ แบตเตอรี่ สายไฟ และหลอดไฟ เป็นต้น
4. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน 6. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการวันฝึกอบรม   เป้าหมายในการอบรมจำนวน 20 คน   1.แนะนำคณะทำงานโครงการ ฯ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จัก และชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบ   2. นายจิรัฐพล สอนทองเป็นวิทยากรในการอบรม แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  องค์ประกอบและอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบโซล่าเซลล์     2.2  ความรู้พื้นฐานการผลิตและชนิดของแผ่นโซล่าเซลล์     2.3  ความรู้เรื่องหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์     2.4  ความรู้เรื่องหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์     2.5  ความรู้หลักการบริหารการใช้พลังงานที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์     2.6  หลักการคำณวนและการใช้สูตรของไฟฟ้าเบื้องต้น     2.7  การคิดและคำณวนการลงทุนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในครัวเรือน     2.8  การสาธิตการต่อวงจรในระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฎิบัติจริงจากอุปกรณ์สื่อการสอนที่เตรียมไว้     2.9 การใช้เครื่องมือและอ่านค่าต่างของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์และแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระบบโซล่าเซลล์   2.10 ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาดูงานการใช้ระบบโซล่าเซลล์ภายในครัวเรือนและการใช้ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

ผลการอบรม
  1. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ได้ถูกต้อง   2. ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้เหมาะสมกับตนเองเพื่อลดการลงทุน   3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคำณวนต้นทุนในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้   4. เกิดเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

หมายเหตุ
      - มีผู้ใช้ระบบโซล่าเซลล์ในการอบบรมครั้งนี้ 4 คน       - หลังจากการอบรมให้ความรู้ มีคนสนใจที่จะใช้ะบบโซล่าเซลล์ในอนาคตเพิ่อมเติม 16 คน