ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

10 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.รับสมัครครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด จำนวน 16 ครัวเรือน 2.หนุนเสริมวัสดุอุปกรณ์ให้กับครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยน จำนวน 16 ครัวเรือน 3.จัดทำป้ายชื่อและป้ายสื่อการเรียนในแหล่งเรียนรู้ ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 4. จัดประชุมเพื่อกำหนดกติกาของศูนย์เรียนรู้ทั้งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คือ เตาชีวมวล
 2. มีแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชนด้านพลังงานสะอาด จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้   2.1 แหล่งเรียนรู้ ชื่อโรงเรียนฅนกินแดด เลขที่ 153 ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100เปอร์เซ็นต์ และใช้พลังงานเตาชีวมวล   2.2 แหล่งเรียนรู้ ชื่อเครือข่ายฅนกินแดด ตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ เลขที่ 212 ม. 7  ต.ลำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเตาชีวมวล
 3. มีการกรอกใบสมัครเพื่อความสมัครใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากทุกแหล่งเรียนรู้
 4. มีการกำหนดกติการเป็นแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้     4.1  ทางแหล่งเรียนรู้ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความสะดวกในการทำงาน และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น     4.2  แหล่งเรียนรู้จะต้องบอกต่อข้อมูลเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนแก่ผู้อื่นได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 19,300.00 0.00 8,574.00 0.00 0.00 27,874.00