ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

ส่งสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และในระดับครัวเรือนอย่างน้อย 10 ครัวเรือน (กิจกรรมที่ 4.1)

10 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ขั้นตอนเตรียมการเพื่อทำกิจกรรม   - คณะทำงานของโครงการ ฯ คัดเลือกเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้เรื่องการจัดการพลังงานในชุมชน   - รับสมัครครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ระดับครัวเรือนจำนวน 13 ครัวเรือน   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์หนุนเสริมให้กับแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน จำนวน 2 ครัวเรือน   - จัดหาวัสดุอุปกรณ์หนุนเสริมให้กับครัวเรือนที่ต้องการปรับเปลี่ยน จำนวน 13 ครัวเรือน   - จัดทำป้ายสื่อการเรียนในแหล่งเรียนรู้ ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน -  จัดประชุมเพื่อกำหนดกติกาของศูนย์เรียนรู้ทั้งระดับชุมชนและระดับครัวเรือน   - เตรียมช่างและเครื่องมือในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดให้กับแหล่งเรียนรู้ที่กำหนด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนินในกิจกรรม

 1. มีครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับครัวเรือน จำนวน 13 ครัวเรือน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด คือ เตาชีวมวล
 2. มีแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชนด้านพลังงานสะอาด จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้   2.1 แหล่งเรียนรู้ ชื่อโรงเรียนฅนกินแดด เลขที่ 153 ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100เปอร์เซ็นต์ และใช้พลังงานเตาชีวมวล   2.2 แหล่งเรียนรู้ ชื่อเครือข่ายฅนกินแดด ตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมพันธุกรรมพืชตำบลลำสินธุ์ เลขที่ 212 ม. 7  ต.ลำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานเตาชีวมวล
 3. มีการกรอกใบสมัครเพื่อความสมัครใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากทุกแหล่งเรียนรู้
 4. มีการกำหนดกติการเป็นแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้     4.1  ทางแหล่งเรียนรู้ต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความสะดวกในการทำงาน และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นต้น     4.2  แหล่งเรียนรู้จะต้องบอกต่อข้อมูลเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนแก่ผู้อื่นได้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 22,101.00 0.00 8,574.00 0.00 0.00 30,675.00