เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมที่3.3)

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 3 (กิจกรรมที่3.3)

25 พ.ค. 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ขั้นตอนการเตรียมการ 1.จัดเตรียมเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ เรื่องระบบโซล่าเซลล์ขั้นพื้นฐาน 2. จัดทำวิดีทัศน์ในการฝึกอบรมและแผ่นป้ายประกอบการอบรม 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในการอบรม เช่น แผ่นโซล่าเซลล์ คอนโทรลชารท์ แบตเตอรี่ สายไฟ และหลอดไฟ เป็นต้น
4. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน 6. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการวันฝึกอบรม   เป้าหมายในการอบรมจำนวน 20 คน   1.แนะนำคณะทำงานโครงการ ฯ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จัก และชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบ

  2. นายชำนาญ สงชูเป็นวิทยากรในการอบรม แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     -  องค์ประกอบและอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบโซล่าเซลล์     -  ความรู้พื้นฐานการผลิตและชนิดของแผ่นโซล่าเซลล์

  3. นายจิรัฐพล สอนทองเป็นวิทยากรในการอบรม แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     -  ความรู้เรื่องหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์     -  ความรู้เรื่องหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์     -  ความรู้หลักการบริหารการใช้พลังงานที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์     -  หลักการคำณวนและการใช้สูตรของไฟฟ้าเบื้องต้น     -  การคิดและคำณวนการลงทุนในการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในครัวเรือน     -  การสาธิตการต่อวงจรในระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฎิบัติจริงจากอุปกรณ์สื่อการสอนที่เตรียมไว้     - การใช้เครื่องมือและอ่านค่าต่างของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์และแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระบบโซล่าเซลล์   - ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาดูงานการใช้ระบบโซล่าเซลล์ภายในครัวเรือนและการใช้ระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

ผลจากการทำกิจกรรม

 1. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

    -  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์

    -  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานภายในครัวเรือนไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอก

    -  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร

    -  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

    -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการใช้งานดังนี้

    - ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนเกษตร

    - ไปติดตั้งระบบน้ำหมุนเวียน ให้ออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
    - ไปติดตั้งระบบแสงสว่างภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มจากระบบเล็กๆ ลงทุนทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถ้างบประมาณยังมีไม่เพียงพอ

    - ไปติดตั้งระบบสูบน้ำ และ ระบบแสงสว่างในห้องอบสมุนไพร และโฮมสเตย์ ที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

หมายเหตุ

      - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 29 คน เกินเป้าหมายที่วางไว้ 9 คน       - เกิดเครือข่ายผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 3 ราย       - ผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 26 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 4,770.00 2,350.00 0.00 0.00 11,920.00