จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่3.4)

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 4 (กิจกรรมที่3.4)

3 มิถุนายน 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซลาร์เซลล์
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้งานจากพลังงานแสงอาทิตย์
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมาย มีผู้สมัคร รวม 20 คน
 4. จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการเกษตร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 26 คน  โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว 5 คน และผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานแต่มีความต้องการจะใช้ในอนาคต 21 คน

 2. ความรู้ที่ได้รับ แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้     2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้านเรือนและในภาคการเกษตรได้ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาด เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีให้ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าโลกนี้จะไม่มีดวงอาทิตย์
      2.2  พลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบ้านเรือน หรือสถานที่ ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสาไฟฟ้า ค่าลงเสา และค่าสายไฟที่ยิ่งส่งไกลจะยิ่งแพงขึ้น เป็นต้น การผลิตไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน และสามารถเป็นเจ้าของอุปกรณ์การผลิตไฟทั้งหมดอีกด้วย โดยไม่ต้องส่งคืนให้การไฟฟ้าจากรัฐ     2.3  ได้เรียนรู้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างมีหลักการทำงานอย่างไร     2.4  ได้เรียนรู้วิธีคิด คำนวนหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และคำนวนหาค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน     3.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนัก ต่อการบริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ไปอีกยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการใช้งานดังนี้     3.1 ไปทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในสวน และ ชักน้ำเข้านา     3.2 ไปทำระบบแสงสว่างภายในบ้าน เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า โดยเริ่มจากระบบเล็กๆ ลงทุนทีละน้อยแล้วค่อยขยายปริมาณการผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถ้างบประมาณของตัวเองยังมีไม่พอ     3.3 ไปทำระบบแสงสว่างในโรงเรือนของฟาร์มเลี้ยงไก่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่เดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 12,000 บาท     3.4 สนใจติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ในรีสอร์ท เน้นการท่องเที่ยวแบบลดโลกร้อน ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง     3.5 ทำน้ำพุเล็กๆ เพื่อจัดสวนให้ร้านอาหาร ที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 4. เกิดเครือข่ายผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้น 5 ราย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 4,380.00 0.00 0.00 0.00 9,180.00