จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 5 (กิจกรรมที่3.5)

จัดเวทีสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือน ครั้งที่ 5 (กิจกรรมที่3.5)

11 กรกฎาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการบรรยายและสาธิต เรื่อง การใช้พลังงานสะอาดจากแก๊สชีวภาพ
 2. จัดหาวิทยากรอบรมให้ความรู้ และ สาธิตการใช้พลังงานสะอาดจากแก๊สชีวภาพ
 3. ประกาศรับสมัครผู้เข้ากิจกรรมการเพื่อเข้ารับการอบรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook, ทางไลน์(Line)กลุ่มเครือข่ายพันธุกรรมพืช, เครือข่ายฅนกินแดด, เครือข่ายประมงอาสา และช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมายรับผู้สมัคร 20 คน
 4. ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เพื่อเตรียมสถานที่การจัดอบรม
 5. เปิดเวทีทำการสอน เรื่อง..การผลิตแก๊สชีวภาพใช้เองในครัวเรือน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

** มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมด 22 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่ใช้งานแก๊สชีวภาพอยู่แล้ว 3 คน และยังไม่เคยใช้งานแต่สนใจที่จะผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในอนาคต 19 คน

โดยความรู้ที่ได้รับ แบ่งได้เป็น

 1. ด้านวิชาการและปฎิบัติการ : สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพ ว่าแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไร และถ้าต้องการจะผลิตแก๊สชีวภาพได้ด้วยตัวเอง ต้องมีวินัยในการจัดการอย่างไร และต้นทุนในการผลิตแก๊สให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการใช้นั้นมีเท่าไหร่

 2. ด้านพฤติกรรม  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน โดยลดการใช้แก๊สหุงต้มแอลพีจี (LPG) แล้วหันมาใช้แก๊สชีวภาพแทนในอนาคต เพราะสามารถผลิตได้จากมูลสัตว์เลี้ยงและจากเศษอาหาร ส่งผลให้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนได้อีกต่อหนึ่งด้วย

 3. ด้านเศรษฐกิจ  :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้วิธีการปรับลดรายจ่ายจากการซื้อแก๊สหุงต้ม ด้วยการผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้เอง และได้ทราบว่า เศษอาหาร หรือของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ผ่านการหมักในบ่อแก๊ส สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ในแปลงเกษตร

 4. ด้านสังคมชุมชน  :  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแก๊สชีวภาพ ทั้งในด้านวิธีการผลิต การใช้เศษอาหาร เช่น โคนเห็ด กากมะพร้าว น้ำล้างปลา จะทำให้เกิดแก๊สจากการหมักเร็วขึ้น ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้มากขี้น รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาแก๊สไม่ออกมาตามท่อส่งแก๊ส ซึ่งต้องป้องกันไม่ให้น้ำเข้าในท่อส่งนั่นเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 200.00 3,860.00 1,865.00 0.00 0.00 8,825.00