กิจกรรมบริการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดในชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

กิจกรรมบริการให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดในชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน (กิจกรรมที่ 4.2)

21 มิถุนายน 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียน กลุ่มเกษตรกร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน จากโครงการ การจัดการพลังงานสะอาด เปิดให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาตัวเองและสังคม
 2. จัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษาดูงาน
 3. กำหนดให้มีฐานการเรียนรู้ ตามระดับความเหมาะสม ต่อผู้เข้ามาศึกษาดูงาน
 4. มีการจัดวงอภิปราย ถาม-ตอบ แบบปากเปล่า เพื่อทดสอบผู้เข้ามาเรียนรู้ ว่าได้รับความรู้ไปมากน้อยแค่ไหน และต้องการให้แหล่งเรียนรู้ปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรอีกบ้าง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ ทั้งหมด 52 คน เดินทางมาจากโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 2. กำหนดฐานการเรียนรู้ เป็น 4 ฐาน ได้แก่
      2.1 พลังงานแสงอาทิตย์กับการใช้ในครัวเรือน
      2.2 พลังงานแสงอาทิตย์ กับการใช้งานในภาคการเกษตร และการประมง
      2.3 พลังงานชีวมวล สาธิตการใช้เตาชีวมวลประหยัดฟืน
      2.4 เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้
 3. วงอภิปราย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันสรุปเรื่องที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียน วิทยากรชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาพลังงานในปัจจุบัน ทัศนคติด้านการใช้พลังงานในอนาคต แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
 4. นักเรียนกล่าวแสดงความตั้งใจ ที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อให้กับคนอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้งานในครัวเรือนหรือในแปลงเกษตร เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,700.00 0.00 4,420.00 0.00 0.00 0.00 6,120.00