การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.1)

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสะอาดจากครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน(กิจกรรมที่ 5.1)

15 มีนาคม 2562
solarcell1solarcell1
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีมโครงการ เพื่อออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล และจัดทำเอกสารแบบบันทึกข้อมูล
 2. นัดวันลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายครัวเรือน โดยประสานงานกับชาวบ้านในครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
 3. ลงบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 4. นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป้าหมายครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด และครัวเรือนที่ยังไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยน จำนวน 20 ครัวเรือน **ข้อควรปฏิบัติการลงพื้นที่ 1. การลงพื้นที่ ต้องมีการนัดล่วงหน้า และบางบ้านต้องไปซ้ำ เพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน สาเหตุคือลืมนัด หรือ ติดธุระกระทันหัน 2. ควรลงพื้นที่อย่างน้อย 2 คน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

**ผลการใช้งานเตาชีวมวล (สำหรับครัวเรือนที่ทำการปรับเปลี่ยน และจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับครัวเรือน) 1. เตาชีวมวลมีการประหยัดไม้ฟืนได้จริง โดยปกติจะมีการใช้ไม้ฟืนเดือนละ 35กระสอบ ตอนนี้ลดลงเหลือ 20กระสอบ สำหรับครัวเรือนที่มีอาชีพปรุงแกงขาย 2. เตาชีวมวลจุดติดไฟได้เร็ว 3. เตาชีวมวลบางบ้านบอกว่าให้ความร้อนช้า ควรปรับปรุงให้เพดานรองฟืน ขยับขี้นมาใกล้กับขาวางของหม้อหุงต้ม 4. บางบ้านบอกไม่ได้ใช้แก๊สเลยตั้งแต่มีเตาชีวมวล ค่าใช้จ่ายด้านแก๊สจึงลดลงมา

**ข้อมูลทั่วไป 1. พลังงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุด คือ พลังงานน้ำมัน
2. ช่วงเดือนเมษายน มีการใช้น้ำมากขึ้นทุกบ้าน โดยปริมาณการใช้น้ำเพิ่มเป็นสองเท่าจากเดิม 3. มีแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย จากการสร้างความตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00