ประเมินติดตามผลโครงการการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมบ้านลานช้าง

ประเมินติดตามผลโครงการการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมบ้านลานช้าง

7 ตุลาคม 2562
nuayneverdienuayneverdie
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการประเมินผลติดตามหลังคืนข้อมูลให้กับชุมชนโดยการสอบถามคณะทำงานว่าเราได้อะไรจากการทำโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.ได้ปุ๋ยมูลไส้เดิอนจากการเลี้ยงไส้เดือนย่อยสลายขยะอินทรีย์ 2.น้ำหมักชีวภาพ 3.ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานขจัดสารเคมีบ้านลานช้าง 4.ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 5.ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงและเชื้อโรค 6.คนในชุมชนไม่นำขยะไปทิ้งที่จุดเสี่ยง 4 จุด 7.มีการคัดแยกขยะ ผลลัพธ์ เกิดความรู้ความตระหนักเรื่องขยะ เกิดคณะทำงานจำนวน 23 คน จากตัวแทน 6 กลุ่มบ้าน และมีภาคีร่วม รพสต. โรงเรียน วัด และ อบต.ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 25,845 กก/เดือน  จากปริมาณขยะก่อนเริ่มโครงการ 37,695 กก/เดือน.คงเหลือขยะในชุมชน 11,850 กก./เดือน ซึงเป็นขยะทั่วไปที่ชุมชนกำลังหาวิธีการจัดการ จุดเสี่ยงทั้ง 4 จุดไม่มีขยะ ด้านเศรษฐกิจ  -ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้    ด้านสังคม  - เกิดกลไกการมีส่วนร่วม เกิดความรักความสามัคคึของคณะทำงาน  ด้านสุขภาพ -ลดไข้เลือดออก - ลดโรคNCD -กินผักผลไม้ปลอดสารพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม -บ้านเมืองสวยงาม -ลดละเลิกใช้สารเคมี -มลพิษลดลง มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเก็บขยะ เกิด นวัตกรรมขึ้นมาคือ "เปลี่ยนกองขยะเป็นสวนดอกไม้ "

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00