คณะทำงานและทีมพี่เลี้ยงร่วมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่1 ก่อนคืนข้อมูลให้กับชุมชน

คณะทำงานและทีมพี่เลี้ยงร่วมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ครั้งที่1 ก่อนคืนข้อมูลให้กับชุมชน

15 กันยายน 2562
banlanchangbanlanchang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเมินติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการก่อนคืนข้อมูลให้ชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโดยนางสมจิตร  หมวดมณี ขยะลดลง 25,845กก.คิดเป็น  68.56%
ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ 132 ครัวเรือนคิดเป็น 62.559% จาก 211ครัวเรือน จุดเสี่ยง4 จุดไม่มีขยะ การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมบ้านลานช้าง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00