เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)พื้นที่โครงการภายใต้หน่วยจัดการระดับจังหวัดในการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดพัทลุง

เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)พื้นที่โครงการภายใต้หน่วยจัดการระดับจังหวัดในการสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดพัทลุง

18 กันยายน 2562
banlanchangbanlanchang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานสรุปผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการให้ทีมประเมินสสส.จากส่วนกลางรับทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโดยนางสมจิตร  หมวดมณี สภาวะขยะที่ลดลงหลังจากดำเนินการโครงการ บรรยายผลกระทบการจัดการขยะกับการควบคุมโรค โดยนายยิ่งยศ  ยิ่งพลพงศ์ จนท. รพสต.บ้านลานช้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการการจัดการขยะในอนาคต โดยนายสุชิต ชูเชิด รองนายกอบต.เขาชัยสน สาธิตการเลี้ยงไส้เดือน โดย นางสุภร  เพ็งมี สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดย นางยุพิน  มณีพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00