เวทีคืนข้อมูล

เวทีคืนข้อมูล

18 กันยายน 2562
banlanchangbanlanchang
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานให้กับกลุ่งสมาชิก จำนวน 216 คน ได้เห็นถึงความก้าวหน้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานโดยนางสมจิตร  หมวดมณี สภาวะขยะที่ลดลงหลังจากดำเนินการโครงการ บรรยายผลกระทบการจัดการขยะกับการควบคุมโรค โดยนายยิ่งยศ  ยิ่งพลพงศ์ จนท. รพสต.บ้านลานช้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการการจัดการขยะในอนาคต โดยนายสุชิต ชูเชิด รองนายกอบต.เขาชัยสน สาธิตการเลี้ยงไส้เดือน โดย นางสุภร  เพ็งมี สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน โดย นางยุพิน  มณีพันธ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)