โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

2 เวทีเรียนรู้นาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

2 เวทีเรียนรู้นาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

25 พ.ค. 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. อบรมการทำนาอินทรีย์ครบวงจร วิทยากรให้ความรู้ในการทำนาอินทรีย์ครบวงจร ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดนาอินทรีย์ครบวงจร  การปลูกข้าวอินทรีย์  กระบวนการบำรุงรักษา การจัดการโรคและเมลงในนาข้าว  การแปรรูปเพิ่มคุณค่าและมูลค่า การบริโภคข้าวอินทรีย์ กระบวนการร่วมกลุ่มจัดการผลผลิต
  2. อบรมให้ความรู้ในเรื่องของ คุณภาพดิน ความสำคัญของดิน  การวัดคุณภาพดิน/ธาตุอาหารในดิน เพื่อได้นำข้อมูลมาใช้ในกระบวนการผลิตและการวางแผนในการปรับปรุงดิน ปรับปรุงสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่
  3. ให้ความรู้ในการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพที่เหมาะสมกับดินในแต่ละพื้นที่ และประโยชน์ในการใช้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน การไล่แมลง หรือป้องกันเชื้อโรค
  4. วางแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสูตรน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ผู้เข้าร่วม 30 ได้ความรู้ในการทำนาอินทรีย์ครบวงจร และมีความตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์ให้ได้ผลดี
  2. ได้ความรู้และสามารถตรวจและวิเคราะห์ดิน และมีแผนปฏิบัติการร่วมกันในการพัฒนาน้ำหมักและปุ๋ยหมักให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
  3. ได้เกิดความรักความสามัคคีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และได้ทำจริง
  4. ได้ภาคีความร่วมมือ คือ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดินและพัฒนาสูตรน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักที่เหมาะสม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 0.00 1,500.00 4,000.00 0.00 0.00 8,400.00