โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

7 ปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง ครั้งที่ 1

7 ปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง ครั้งที่ 1

15 มิถุนายน 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงรายละเอียด  วัตถุประสงค์  การปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง
  2. ระดมความคิดเห็นกำหนดกรอบข้อตกลงร่วมในการสนับสนุนแปลงนาอินทรีย์ 3.  สนับสนุนเกษตรกรลงมือปลูกและการเก็บข้อมูลการปลูก  ทำความเข้าใจแบบบันทึก
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้ชาวนาปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์จำนวน 35 ครัวเรือน มีความตั้งใจและยอมรับในข้อตกลง ใช้ในการทำนาอินทรีย์
  2. ได้ข้อตกลงร่วมกันในการทำนาอินทรีย์  คือ แปลงเข้าร่วมโครงการ  ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมัก  มีการทำแปลงพันธุ์ข้าว เก็บข้าวไว้ใช้เอง  บริโภคข้าวที่ได้มาจากแปลงนาที่ทำ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,000.00 2,500.00 14,700.00 0.00 0.00 23,200.00