โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

1 เวทีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง

1 เวทีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง

28 พ.ค. 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการแนะนำทำความเข้าใจที่มาของโครงการและสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง
 2. พี่เลี้ยงโครงการแนะนำที่มาของโครงการ และการสนับสนุน สสส.
 3. แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนาอินทรีย์
 4. รับสมัครอาสาสมัครขับเคลื่อนนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง
 5. ออกแบบเก็บข้อมูลการทำนาอินทรีย์ในพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชาวนาได้ความรู้และตระหนักความสำคัญของขับเคลื่อนนาอินทรีย์ ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมเวทีฯ
 2. มีอาสาสมัคร 30 เข้าร่วมในการปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์และพร้อมร่วมขับเคลื่อนนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง
 3. ได้แนวทางและความร่วมมือในการขับเคลื่อนนาอินทรีย์
 4. ได้ความรู้การออกแบบเก็บข้อมูลการทำนาอินทรีย์และมีเครื่องมือในการจัดทำข้อมูลนาอินทรีย์ใน ตำบลพนางตุง ตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,300.00 0.00 5,800.00 1,000.00 0.00 0.00 9,100.00