โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

8 จัดตั้งธนาคารน้ำหมักชุมชนและธนาคารปุ๋ยหมักชุมชน

8 จัดตั้งธนาคารน้ำหมักชุมชนและธนาคารปุ๋ยหมักชุมชน

19 กันยายน 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. กลุ่มวางแผนจัดตั้งธนาคานน้ำหมักชุมชน
  2. จัดทำกติกาข้อตกลง
  3. ทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  มีการทำน้ำหมักใช้ในกลุ่มและได้มีการนำไปใช้ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  มีการแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่ม  และแบ่งจำหน่ายให้คนที่สนใจ
2.  มีข้อตกลงร่วมกัน  เช่น 1. ให้สมาชิกร่วมกันทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก  2.  สมาชิกร่วมทำแบ่งปัน  ที่จำหน่ายนำมาเป็นทุนหมุนเวียนทำต่อครั้งต่อไป  3.สมทบค่าน้ำค่าไฟให้กับกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 5,000.00 500.00 0.00 0.00 5,500.00