โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

10 จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

10 จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

15 มิถุนายน 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมเตรียมคณะทำงานพื้นที่บ้านดอนนูด  แบ่งบทบาทการทำงาน
  2. ประธานธนาคารพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนนูด เล่าที่มาของธนาคารพันธุ์ข้าวชุมชน ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สำรวจข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
    3.แลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อชุมชนมีพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ส่งเสริมในการผลิตข้าวอินทรีย์
  3. กำหนดกติกาของธนาคารเมล็ดพันธุ ประกาศใช้กติกา
    1. จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  ชาวนาตระหนักความสำคัญและมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  เกิดชาวนากลับมาคัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  จำนวน  5 คน  และมีแปลงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน  มีพันธุข้าวพื้นบ้าน  3 ชนิด เพียงพอใช้ในชุมชน  คือ  สังหยด  เล็บนก  ข้าวเหนียวตอก  เฉี้ยง  ที่สามารถแลกแบ่งปันในชุมชนและเครือข่าย 2. ธนาคารมีระเบียบข้อตกลง  ในการสมาชิกรับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสม  ใช้ในการทำนาผลผลิตที่ได้ใช้บริโภคในครัวเรือน  และแบ่งปันและขายในชุมชน    ให้มีการคัดและเก็บพันธุ์ใช้เอง  และส่วนคืนกลับให้กับกองทุนเท่ากับพันธุ์ข้าวที่รับไป
3.มีคณะทำงาน 5 คนในการจัดการธนาคาร ฯ ในการดูแลและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและการดูแลบริหารจัดการธนาคารฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00