โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

20 มิถุนายน 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. รายงานผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา
  2. วางแผนการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์/นาแปลงพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ 3.วางแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้แนวทางการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนทำนาอินทรีย์  และให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกำหนดกรอบร่วม 2.  ได้เตรียมจัดกิจกรรมสนับสนุนปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์  วันที่    15 มิถุนายน
3. ได้มีคณะทำงาน  อาสาเข้ามาร่วมขับเคลื่อนนาอินทรีย์เพิ่มขึ้น 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00