โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

14 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

14 ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

20 กรกฎาคม 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานขับเคลื่อนนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 2.ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน  และเตรียมในการจัดกิจกรรมเวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.  ได้มีคณะทำงานเพิ่มขึ้น  3 คนมีความตั้งใจและร่วมขับเคลื่อนงานในพื้นที่  มีคณะทำงานจำนวน 5 คน  ในพื้นที่  ตำบลพนางตุง  ตำบลทะเลน้อย  ตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 2.  ได้มีความรู้และแนวทางในการเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  ซึ่งทางคณะทำงานได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมขับเคลื่อนขบวนขับเคลื่อนนาอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง  จำนวน 3 คน  ได้มีการนำความรู้ที่ได้มาปรับและกำหนดข้อตกลงร่วมกันมาตรฐานนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง  แรงเสริมให้คนปรับเปลี่ยนมาผลิตข้าวอินทรีย์/ผลิตข้าวปลอดภัย
3.เตรียมเวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา  กำหนดวันที่ 28 กรกฎาคม  2562  ณ วิชชาลัยรวงข้าว  แบ่งบทบาท และเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาใช้  ทีมประสานงาน  ตัวแทนแต่ละพื้นที่ตำบล  และมีการปรับเปลี่ยนการจัดตั้งธนาคารน้ำหมัก  อุปกรณ์ใช้ในการตรวจดินครั้งที่ 2  ไม่พร้อมรอทางบริษัทที่สั่งซื้อส่งมา  เลื่อนเป็นเดือน  สิงหาคม  62

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00