โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามภูมินิเวศเมืองลุง

3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามภูมินิเวศเมืองลุง

16 สิงหาคม 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. รับสมัครเครือข่ายที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
  2. ประชุมพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  3. ประชุมกำหนดกติกาศูนย์เรียนรู้
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ 1.เกิดแหล่งเรียนรู้นาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 1 แหล่ง  ศูนย์เรียนรู้ใต้ต้นไทร บ้านดอนนูด ตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2.มีกติกาของศูนย์เรียนรู้
3. มีความรู้ในการทำนาอินทรีย์ครบวงจรที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม พร้อมมีวิทยากรให้ความรู้จำนวน 5 คน กระบวนการผลิต แปรรูป การบริโภคและการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผลผลิตและพันธุ์มีสื่อวัสดุประกอบการเรียนรู้ วิถีนาอินทรีย์ และมีความรู้นาอินทรีย์ครบวงจรบ้านดอนนูด