โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

14. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

14. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4

20 สิงหาคม 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานคณะทำงาน
  2. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน
  3. คณะทำงานร่วมกันกำหนดแผนแนวทางการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ติดตามก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะทำงานแต่ละพื้นที่ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงฤดูกาลทำนาเน้นหนักในเรื่องปฏิบัติการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00