โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

13 เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงาน

13 เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงาน

25 กันยายน 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานผู้เข้าร่วม 2.เตรียมข้อมูลผลการดำเนินงาน 3.นำบันไดผลลัพธ์ใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลความเปลี่ยนแปลง บรรลุตามกำหนดไว้หรือไม่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ผลลัพธ์การดำเนินที่ผ่านมา  มีนาอินทรีย์  150 ไร่  ชาวนาปรับเปลี่ยน 2.  กลไกขับเคลื่อนงานได้  มีคณะทำงาน  20  คน  มีแกนหลักในแต่ละพื้นที่
    3.  มีบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  และพัฒนาศักยภาพให้กับคณะทำงาน  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
    4.มีการขยายเครือข่ายในอำเภอเพิ่มขึ้น
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00