โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

14. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

14. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5

30 กันยายน 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และสรุปบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อการวางแผนในการขับเคลือนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดกลไกการทำงานขับเคลื่อนนาอินทรีย์ ที่มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาคณะทำงานชุดใหม่มีประสบการณ์ขับเคลื่อนการทำงานแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ เริ่มกระบวนการพี่ช่วยน้อง เพิ่มทักษะในการจัดการ ทำงานแบบมีส่วนร่วม
  2. กติกาข้อตกลงได้รับการยอมรับกลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้และปฏิบัติร้อยละ 70
  3. มีชาวนามีการปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ 35 ครัวเรือน พื้นที่นา 150 ไร่ ร้อยละ 80 บริโภคข้าวที่ปลูก และได้มีการแบ่งปันขาย ให้ผู้บริโภค การขับเคลื่อนขยายได้ช้า แต่บทเรียนที่จะนำไปใช้ในการคัดเลือก ส่งเสริมและขับเคลื่อนนาต่อไป เกษบตรกรมีรายได้แต่น้อย มีการวางแผนการผลิตและปรับแผนการกระจายผลผลิต และเพิ่มมูลค่า
  4. มีแนวทางในการพัฒนายกระดับองค์ความรู้ และการจัดการตลาดเป็นจุดอ่อน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00