โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง

7 ปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง ครั้งที่ 2

7 ปฏิบัติการขยายผลนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง ครั้งที่ 2

21 สิงหาคม 2562
ammornammorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมเตรียมคณะทำงานพื้นที่บ้านดอนนูด  แบ่งบทบาทการทำงาน
 2. ประธานธนาคารพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดอนนูด เล่าที่มาของธนาคารพันธุ์ข้าวชุมชน ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน สำรวจข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
  3.แลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อชุมชนมีพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ส่งเสริมในการผลิตข้าวอินทรีย์
 3. กำหนดกติกาของธนาคารเมล็ดพันธุ ประกาศใช้กติกา
  1. จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชาวนาตระหนักความสำคัญและมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน เกิดชาวนากลับมาคัดและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน จำนวน 5 คน และมีแปลงพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน มีพันธุข้าวพื้นบ้าน  3 ชนิด เพียงพอใช้ในชุมชน  คือ สังหยด เล็บนก  ข้าวเหนียวตอก  เฉี้ยง ที่สามารถแลกแบ่งปันในชุมชนและเครือข่าย
 2. ธนาคารมีระเบียบข้อตกลง  ในการสมาชิกรับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสม ใช้ในการทำนาผลผลิตที่ได้ใช้บริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันและขายในชุมชน  ให้มีการคัดและเก็บพันธุ์ใช้เอง และส่วนคืนกลับให้กับกองทุนเท่ากับพันธุ์ข้าวที่รับไป
  3.มีคณะทำงาน 5 คนในการจัดการธนาคาร ฯ ในการดูแลและขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและการดูแลบริหารจัดการธนาคารฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 6,000.00 8,000.00 3,000.00 0.00 0.00 17,000.00