โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม

คณะทำงานศึกษาดูงานบ้านทุงยาวหมู่ที่ 11

คณะทำงานศึกษาดูงานบ้านทุงยาวหมู่ที่ 11

19 พฤศจิกายน 2563
CHALERNSAK.SAKCHALERNSAK.SAK
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คณะทำงานร่วมศึกษาดูงานพื้นที่หมู่ที่11 บ้านทุ่งยาว -คณะทำงานได้รับความรู้จากวิทยากร -ดูพื้นที่เพื่อการเรียนรู้นำไปปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เวลา 09.00 น คณะทำงานลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวน................ -นายเจริญศักดิ์ ชูสงผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวความเป็นมาถึงกิจกรรม............ -นายมนูญ สุขรัตน์วิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำฝ่ายชะลอน้ำ............. -สรุปผลการดำเนินกิจกรรม คณะทำงานได้รับความรู้จากวิทยากรและการลงพื้นที่.................

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00