เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม

จัดทำความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์

จัดทำความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์

9 มกราคม 2564
CHALERNSAK.SAKCHALERNSAK.SAK
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-บันทึกรายละเอียดการรายงาน -ชื่อกิจกรรม -วันที่ปฏิบัติการจัดกิจกรรม -รายละเอียดขั้นตอน การจักกิจกรรม กระบวนการ -รายงานผลที่เกิดขึ้น ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง จากการจักกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เรียนรู้พัฒนาการรายงานในระบบออนไลน์ ตามที่หน่วยจัดการพัทลุงจัดขึ้น -รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม ของแต่ละกิจกรรม -มีผู้รับผิดชอบในการรายงาน ของโครงการได้ -สามารถรายงานกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ -เกิดการพัฒนาการรายงานผ่านระบบออนไลน์และขั้นตอนการรายงานได้ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโตนงการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมเข้าสู่การรายงานในระบบออนไลน์ เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบสามารถตรวจ การดำเนินงานของโครงการได้ในระบบออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00