กิจกรรมบริหารจัดการ ปฐมนิเทศโครงการ

กิจกรรมบริหารจัดการ ปฐมนิเทศโครงการ

20 มิถุนายน 2563
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียน 2.เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย 3.ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 4.คลี่บันไดผลลัพท์ 5.แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการ ปรับปรุงบันไดผลลัพท์ 6.การออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 7.พักเบรค 8.แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการ ช่วยกันออกแบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 9.พักรับประทานอาหารเที่ยง 10.การออกแบบแผนดำเนินงานโครงการ 11.แบ่งกลุ่มย่อยพื้นที่โครงการ ออกแบบแผนดำเนินงานโครงการ 12.การบริหารจัดการ การเงิน 13.สรุปและประมวลผลจากการจัดกิจกรรม 14.พักเบรค 15.การเขียนรายงานผ่านระบบ Happy Network

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ช่วงเช้า -ได้รู้วิธีการคลี่บันไดผลลัพท์ และมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการคลี่บันไดผลลัพท์ -ได้รู้วิธีการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ตามตัวชี้วัด ช่วงบ่าย -ได้รู้วิธีการออกแบบแผนการดำเนินงานโครงการ และและมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนดำเนินงาน มีการกำหนดปฏิทินกิจกรรมก่อน-หลังตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับบันไดผลลัพท์ในแต่ละขั้น ตามที่วางไว้ในแผนโครงการ -การบริหารจัดการ การเงิน เพื่อการรับ-จ่ายเงิน มีความโปรงใสตรวจสอบได้ การใช้จ่ายเงินสนับสนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง -การเขียนโครงการผ่านระบบ Happy Network ได้รู้วิธีการเขียนโครงการผ่านระบบ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00