Node Flagship

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่
รหัสโครงการ 63001750003
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ -
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2563 - 31 มีนาคม 2564
งบประมาณ 100,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิสมาแอล ลาเต๊ะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอาหามะ สะอะ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.565789,101.184248
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 30 ก.ย. 2563 40,000.00
2 1 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2563 50,000.00
3 1 ม.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 10,000.00
4 0.00
รวมงบประมาณ 100,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ โดยผลสรุป ว่าการบริโภคผักผลไม้วันละ 400-600 กรัม สามารถลดภาระโรคต่างๆ ได้แก่ หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ ลด อัตราการป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงกำหนดการบริโภคผัก ผลไม้อย่าง น้อย 400 กรัมต่อคนต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในปัจจุบัน การซื้อผักผลไม้ตามท้องตลาดมาบริโภคนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องสารพิษตกค้าง ซึ่งหากบริโภคเป็น ประจำอาจเกิดการสะสม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในเรื่องของประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว บกพร่อง เกิดความผิดปกติทางกายภาพของต่อมไทรอยด์ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารป้องกันกำจัดแมลงบางชนิดมี ความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม และมะเร็งผิวหนัง
ปัจจุบัน เรื่องของปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเป็นได้จากสถิติจำนวนของผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญมากจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีสารปลอมปนสารเคมี หรือผักที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ มักจะมีการใช้สารกำจัดสัตรูพืชและยังตกค้างในผลผลิต ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน คือ การส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเอง สำหรับประชาชนกึ่งเมืองที่บางครัวเรือนบริโภคผักที่ขายตามท้องตลาด ในการที่จะเริ่มต้นเป็นผู้ปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน...บ้านลูกา... มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น........428....คน จำนวน.....108....... ครัวเรือน นับถือ ศาสนาอิสลาม 100% อาชีพ เกษตรกร ทำนา ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ พฤติกรรมการบริโภคของชุมชนบ้านลูกา ส่วนใหญ่ซื้อผักจากท้องตลาดมาบริโภคในครัวเรือน ไม่ได้มี การปลูกผัก ทั้งที่มีพื้นที่ในการเพาะปลูก เพราะหาซื้อง่าย สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยผักจากตลาด ซึ่งในชุมชนมีร้านชุมชนขายของทุกวัน จึงนิยมซื้อผักมาบริโภค ส่วนใหญ่จะปลูกพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ที่ไม่ต้องให้การดูแล บำรุงรักษา ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพื่อบริโภค ประมาณ 60,000 บาท/เดือน โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 400 บาท/เดือน ชุมชนมีการปลูกผักอยู่บ้าง โดยประมาณ 30 ครัวเรือน ปลูกผักโดยใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพบ้าง เพราะสะดวก หาซื้อง่าย และง่ายต่อการดูแล ผลกระทบจากการใช้สารเคมี ชุมชนเสียค่าใช่จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตร ในแต่ละปี เป็นเงินประมาณ 70,000 บาท ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีสารเคมีสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน และทำให้ดินเสื่อม ด้านสุขภาพ ประชาชนที่ปลูกผักโดยใช้สารเคมี หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้รับสารพิษโดยตรง ทำให้สารพิษตกค้างสะสม ภายในร่างกาย ประชาชนที่บริโภคผักที่มีสารเคมีปนเปื้อน ร่างกายจะสะสมสารพิษ ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น มะเร็ง สาเหตุของปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากการอะไร โปรดอธิบายพร้อมทั้งระบุรายละเอียด จากพฤติกรรมการปลูกผักของชุมชน พบว่าชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการปลูกผักกินเอง เพราะในการซื้อผัก แต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 20-30 บาท ขาดความรู้ เทคนิคในการปลูกผัก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจาก การใช้สารเคมีทางการเกษตร ไม่เห็นความสำคัญของการบริโภคผักปลอดสารพิษ ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ หรือต้นแบบในการ เพาะปลูกพืชผักปลอดสารเคมี ขาดหน่วยงานที่มาส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก/บริโภคผักปลอดสารพิษในหมูบ้าน ไม่มี กฎกติกา/ระเบียบของชุมชนในการบริโภคผักปลอดสารพิษ จากการสำรวจครัวเรือนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการในเรื่องการปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมี ที่เพียงพอต่อการนำไป บริโภคในครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำและคนในหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 1. มีครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ......50........ครัวเรือน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย) 2. ก่อนเริ่มโครงการ มีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถปลูกผัก ที่เพียงพอต่อการนำไปบริโภคในครัวเรือนได้ 5 ชนิด ขึ้นไป จำนวน.10.....ครัวเรือน 3. ก่อนเริ่มโครงการ ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผักเพื่อบริโภคเฉลี่ยสัปดาห์ละ..130..บาท/ครัวเรือน 4. ปัจจุบันชุมชน มีกติกาข้อตกลงเกี่ยวกับการปลูก และบริโภคผักปลอดภัย
ชุมชน ฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือนในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่ 1 ครัวเรือนเป้าหมายรวมตัวเป็นกลุ่มหรือชมรมผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.1 ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการข้อมูลและวางแผนการผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับแปลงปลูก ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 1.3 มีการติดตาม ผลลัพธ์ที่ 2 ครัวเรือนเป้าหมายสามารถปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.1 ครัวเรือนมีทักษะสามารถผลิตผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 2.2 ครัวเรือนนำความรู้นำผักปลอดภัยไปใช้ในแปลงอย่างน้อยร้อยละ30%

80.00
2 เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกผักปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่ 3 มีตลาดผักปลอดภัยรับผลผลิตจากครัวเรือนเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.1 มีตราสัญลักษ์ของผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยที่ดีรับรองตามมาตรฐาน GAP ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.2 หน่วยงานราชการโรงพยาบาลในจังหวัดใช้ผักปลอดภัยจากพื้นที่โครงการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3.3 มีตลาดสินค้าเกษตรเกิดใหม่ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ผลลัพธ์ที่ 4 ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.1 เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.2 ประชาชนเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 4.3 เกิดแปลงปลูกต้นแบบ

80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือนในชุมชนตำบลลำใหม่ 10 10
ครัวเรือนในชุมชนบ้านลูกา 50 50

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 ก.ย. 63 เวทีติดตามเพือการเรียนรู้และพัฒนา ARE ครั้งที่ 1 20.00 0.00 1,000.00
12 เม.ย. 64 เวทีถอดบทเรียนAREรอบ3พีเลี้ยง 5.00 0.00 1,000.00
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 1 รับสมัครทีมงาน และคัดเลือกทีมงาน 0.00 20,200.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 2 คณะทำงานสำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม 0.00 6,800.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 3 หาข้อมูลพื้นฐานการปลูกการบริโภคตลาดในพื้นที่ 0.00 6,800.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 4 รวมกลุ่ม ให้ความรู้ รณรงค์ และกระตุ้นให้มีการปลูกผัก โดยไม่ใช้สารเคมี และตระหนักเห็นประโยชน์การปลูกไว้บริโภค 0.00 25,450.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 5 ลงมือปฏิบัติการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี และเริ่ม บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 0.00 23,875.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 6 นำสินค้ามาจำหน่ายในชุมชน 0.00 1,375.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมที่ 7 การติดตามผลและ สำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 0.00 6,500.00 -
25 เม.ย. 64 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่จัดโดย Node Flagship ยะลา 0.00 9,000.00 -
15 มิ.ย. 63 จัดทำไวนิลโครงการ 0.00 1,000.00 1,000.00
24 มิ.ย. 63 กิจกรรมที่1.ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการหมู่บ้าน ปราชณ์ชุมชนและกลุ่มอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกัน 10.00 4,800.00 4,800.00
30 มิ.ย. 63 ประชุมครั้งที่2 ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจโครงการ แบ่งบทบาทหน้าที พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการปลูกผัก การบริโภคผัก การใช้สารเคมี ในแต่ละเรือน 10.00 4,800.00 4,800.00
15 ส.ค. 63 เวทีทบทวนบันไดผลลัพธ์และออกแบบเก็บข้อมูลของโครงการ 3.00 0.00 400.00
6 ก.พ. 64 ประชุมครั้งที่3 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผนเสนอปัญหาทีพบและร่วมกันหาทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นและอื่นๆ 10.00 4,800.00 2,800.00
20 มี.ค. 64 ประชุมครั้งที่4 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และหารือถึงการทำงานนี้ต่อเมื่อจบโครงการที่ สสส.สนับสนุน 50.00 4,800.00 2,980.00
12 ก.ค. 63 กิจกรรมที่2 ครั้งที่1.คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกผักการบริโภคผักและการใช้สารเคมี ในแต่ละครัวเรือน 10.00 3,400.00 3,400.00
6 มี.ค. 64 กิจกรรมที่ 2 ครั้งที่ 2 คณะทำงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกและบริโภคผักที่ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ในแต่ละครัวเรือน เพื่อเปรียบเที่ยบกับข้อมูลเริ่มโครงการและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมคืนข้อมูล 12.00 3,400.00 3,400.00
13 ก.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 1 ดำเนินการลงพื้นที่หาข้อมูลการปลูก การบริโภคและตลาดในพื้นที่ชุมชนบ้านลูกา 60.00 3,400.00 3,400.00
16 ก.ค. 63 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 2 สรุปข้อมูลพื้นฐานในการลงพื้นที่หาข้อมูลการปลูก การบริโภคและตลาดในพื้นที่ชุมชนบ้านลูกา 60.00 3,400.00 3,400.00
25 ส.ค. 63 กิจกรรมที4 รวมกลุ่ม ให้ความรู้รณรงค์และกระตุ้นให้มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและตระหนักเห็นประโยชน์การปลูกไว้บริโภค ครั้งที่ 1 100.00 12,000.00 15,400.00
16 ธ.ค. 63 กิจกรรมที่ 4 รวมกลุ่มให้ความรู้ รณรงค์และกระตุ้นให้มีการปลูกผัก โดยไม่ใช้สารเคมี และตระหนักเห็นประโยชน์การปลูกไว้บริโภค ครั้งที่ 2 100.00 13,450.00 13,450.00
5 - 23 ต.ค. 63 กิจกรรมที่5 ลงมือปฏิบัติการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมี และเริ่มบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 100.00 23,875.00 23,875.00
10 พ.ย. 63 กิจกรรมที่6 นำสินค้าจำหน่ายในชุมชน ดำเนินการนำสินค้าจำหน่ายในชุมชน ตามตลาดในพื้นที่ 3.00 1,375.00 1,360.00
28 พ.ย. 63 กิจกรรมที่7การติดตามผลและสำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ครั้งที่1 50.00 1,625.00 1,625.00
26 ธ.ค. 63 กิจกรรมที่7การติดตามผลและสำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ครั้งที่2 50.00 1,625.00 1,900.00
23 ม.ค. 64 กิจกรรมที่7การติดตามผลและสำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ครั้งที่3 50.00 1,625.00 1,650.00
20 ก.พ. 64 กิจกรรมที่7การติดตามผลและสำรวจข้อมูลแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ครั้งที่4 50.00 1,625.00 1,650.00
1 มิ.ย. 63 - 26 มี.ค. 64 ประชุมขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับจังหวัด 0.00 8,000.00 600.00
3 มิ.ย. 63 เวทีปฐมนิเทศ และทำสัญญาโครงการย่อย 3.00 600.00 600.00
6 ก.ค. 63 เวทีพัฒนาศักยภาพการรายงานผลลัพธ์ของโครงการย่อย 2.00 400.00 400.00
20 ส.ค. 63 ประชุมพิจารณายกร่างตารางข้อมูลผลลัพธ์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 2.00 0.00 200.00
24 ต.ค. 63 กิจกรรมเวทีการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE)ของหน่วยงานจัดการระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 4.00 0.00 4,200.00
26 พ.ย. 63 Node Flasing ภาคีเครือข่ายจังหวัด 2.00 0.00 400.00
24 มี.ค. 64 เวทีถอดบทเรียน Noode Flasing 2.00 0.00 400.00
รวม 768 100,000.00 27 100,090.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1 วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ  การรายงานผลลัพธ์ของโครงการให้รายงานตามผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยโครงการจะต้องออกแบบข้อมูลที่จะเก็บและวิธีการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ 2 ข้อมูลที่จะเก็บ 1.1 เป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกว่าโครงการบรรลุผลลัพธ์ เช่น จำนวนแกนนำ บทบาทแกนนำ กฎ/ระเบียบ/กติกา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น 1.2 ข้อมูลที่นำมาประกอบคำอธิบายตัวชี้วัดควรมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์เดิมอย่างชัดเจน

  1. วิธีเก็บข้อมูล 2.1 ให้ชุมชนร่วมออกแบบการเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดเก็บที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และหน่วยจัดการ (Node) ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่ชุมชนจัดเก็บร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ระดับต่างๆ 2.2 ตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูล เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การประชุมกลุ่ม ภาพถ่าย คลิปวิดีโอการสำรวจ การสรุปบทเรียน เรื่องเล่า บันทึกการประชุม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ แบบบันทึกการติดตาม เป็นต้น

4 ทุกโครงการจะต้องนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานปิดโครงการให้คณะทำงานรับทราบและรับรองรายงานก่อนนำส่ง สสส.) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (ยกมาจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2) ข้อมูลอะไรบ้างที่จะเก็บ วิธีเก็บข้อมูล เกิดคณะทำงานที่ประกอบด้วย (ผู้นำชุมชน/แกนนำเกษตรกร/เกษตรกรผู้ปลูกผัก/พ่อค้า-แม่ค้าในชุมชน อย่างน้อย 3 คน) - แปลงผักใช้สารเคมี        - แปลงผักใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลงพื้นที่ติดตามแต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ เครือข่ายนำความรู้ไปใช้ในแปลง อย่างน้อยร้อยละ 80            แปลงผักปลอดภัย ลงพื้นที่ติดตามแต่ละครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 ครัวเรือนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตผักปลอดภัยอย่างยั่งยืน 2 มีแปลงปลูกผักปลอดภัย ของกลุ่ม 3 เกษตรกรจำหน่ายผักที่ปลอดภัย และลดการนำเข้าจากพื้นที่อื่นๆ 4 การขยายตลาดชุมชน สู่ตลาดจังหวัด

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.docx) อาหามะ สะอะ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อาหามะ สะอะ อาหามะ สะอะ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 16:24 น.