ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์

ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม

ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม

19 มิถุนายน 2563
FishhanphoFishhanpho
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. รับแจ้งการประสานงานจากพี่เลี้ยงโครงการส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศ Node Flagship จังหวัดพัทลุง 2563
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. คณะกรรมการเข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 3 คน
  2. ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ถึงเป้าหมายรวมของ Node Flagship จังหวัดพัทลุง 2563 เพื่อการสร้างสุขภาวะในการดำรงชีวิต
  3. ได้เรียนรู้วิธีการเขียนรายงาน การเก็บบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เครือข่ายฅนสร้างสุข
  4. ได้เรียนรู้วิธีการทำบัญชีเพื่อการเบิกจ่ายเงินทำกิจกรรมของโครงการ
  5. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้ร่วมทำโครงการจากสถานที่ต่างๆ ถึงกิจกรรมที่พวกเขาได้ทำ ถือเป็นการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของเราได้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 394.00 0.00 1,000.00 0.00 1,394.00