โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด

ปฐมนิเทศเวทีพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ Node Flagship พัทลุง

ปฐมนิเทศเวทีพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ Node Flagship พัทลุง

20 มิถุนายน 2563
charad63charad63
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฐมนิเทศ และดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนการดำเนินงานตลอด10เดือน มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถเข้าใจระบบการเงิน และใช้โปรแกรมรายงานผลการดำเนินงานได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00