ปฐมนิเทศโครงการ

ปฐมนิเทศโครงการ

20 มิถุนายน 2563
weerayutweerayut
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เรียนรุ้การดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน,การเงิน,ผู้ดำเนินการได้รับความรู้ในการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00