ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมาย

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมาย

17 พฤศจิกายน 2563
somtreed2020somtreed2020
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ปริมาณการใช้น้ำของชุมชนปริมาณการใช้น้ำของชุมชน
  • photo ข้อมูลครัวเรือนข้อมูลครัวเรือน
  • photo เพิ่มกฎกติกาเพิ่มกฎกติกา
  • photo แผนที่ทางน้ำแผนที่ทางน้ำ
  • photo นายกฯสุเมธ บุญยกชื่นชมการทำโครงการนายกฯสุเมธ บุญยกชื่นชมการทำโครงการ
  • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
  • photo จนท.กองสาธารณสุขจนท.กองสาธารณสุข
  • photo ผอ.กองสาธารณสุขคนใหม่ผอ.กองสาธารณสุขคนใหม่
  • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตอนเช้าเวลา 09.00-12.00น.เป็นเวทีสะท้อนผลลัพธ์จากการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา Action research evaluation (ARE) โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านส้มตรีดออกอย่างมีส่วนร่วมเวลา 13.00 น. นายสุเมธ  บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงพร้อมผอ.กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์/ผอ.กองสาธารณสุข/จนท.สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมาย และรับรองแผนปฏิบัติการ ได้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 73 ครัวเรือน แยกเป็น การเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 20 ครัวเรือน การทำบ่อดักไขมัน จำนวน 25 ครัวเรือน และการทำธนาคารนำ้ใต้ดิน จำนวน 28 ครัวเรือน โดยนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ให้ความชื่นชมโครงการนี้ และสนับสนุนรถแทรกเตอร์ หิน กรวดและทรายให้เพียงพอสำหรับการทำธนาคารนำ้ใต้ดิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.กลุ่มเป้าหมาย80 คนเข้าร่วม64 คนรวมคณะทำงานคิดเป็น80% 2.มีภาคีร่วมสปสช.สนับสนุนงบประมาณ 15,600 บาทสำหรับเลี้ยงไส้เดือนและบ่อดักไขมัน 3.นายกฯทต.เมืองสนับสนุนรถแบ็กโฮ หินก้อนใหญ่ และหินก้อนเล็กในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ผลลัพธ์
1คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจการทำโครงการมากขึ้น 2.ได้กลุ่มเป้าหมายตามแผนจำนวน73 ครัวเรือน คือ ธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 28 ครัว เลี้ยงไส้เดือนำนวน 20 ครัว บ่อดักไขมันจำนวน25 ครัว 4.เกิดความรู้เรื่องเส้นทางของน้ำเสียในชุม 5.เกิดความรู้เรื่องสถานการณ์น้ำเสีย 6.ปริมาณการใช้น้ำของชุมชนบ้านส้มตรีดออก 63,600 ลิตร/วัน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 15,200.00