ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ

5. เวทีย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกระบวนการเพื่อค้นหาแนวทางวางแผนแก้ไข รายกลุ่มบ้าน ครั้งที่2

5. เวทีย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกระบวนการเพื่อค้นหาแนวทางวางแผนแก้ไข รายกลุ่มบ้าน ครั้งที่2

21 พฤศจิกายน 2563
somtreed2020somtreed2020
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo แผนผังแต่ละโซนแผนผังแต่ละโซน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
  • photo แผนผังแต่ละโซนแผนผังแต่ละโซน
  • photo คณะทำงานคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 21 พ.ย.2563 เวลา09.00 - 12.00 น.คณะทำงานและตัวแทนแต่ละโซนเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คนเพื่อร่วมวางแผนผังการทำงานโดยการแบ่งตามโซนซึ่งชุมชนบ้านส้มตรีดออกมีจำนวน 6 โซน คือ โซนซอย 31 33 35 37 โซนถนนราเมศวร์ และโซนถนนส้มตรีดออก (โซน 37 เป็นโซนบ้านเช่าจึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับชุมชน)สรุปโซนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 5 โซน ได้ข้อมูลตัวแทนผู้ดูแลในแต่ละโซน และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะทำธนาคารน้ำได้ดิน ทำบ่อดักไขมัน และเลี้ยงไส้เดือนในแต่ละโซน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน 2.ได้ข้อมูลตัวแทนผู้รับผิดชอบของแต่ละโซน 3.ชุมชนส้มตรีดออกแบ่งโซนตามซอยคี่มีจำนวน 6 โซน แต่เข้าร่วมโครงการมี 5 โซนกลุ่มเป้าหมายแต่ละโซนที่จะทำบ่อดักไขมัน ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการเลี้ยงไส้เดือน จำนวน 58 ครัวเรือน ผลลัพธ์ 1.เกิดตัวแทนผู้รับผิดชอบแต่ละโซน
2.มีการแบ่งโซนที่รับผิดชอบเกิดขึ้นในชุมชน
3.ได้ข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโซนที่จะทำบ่อดักไขมัน ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการเลี้ยงไส้เดือนโซนซอย31 จำนวน 4 ครัว,โซนซอย33 จำนวน 14 ครัว,โซนซอย35 จำนวน 20 ครัว,โซนถนนราเมศวร์ จำนวน 1ครัว,โซนถนนส้มตรีด จำนวน 19 ครัว 4.ได้แผนผังข้อมูลของบ่อดักไขมัน ธนาคารน้ำใต้ดิน และการเลี้ยงไส้เดือนในแต่ละโซน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00