กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ

20 มิถุนายน 2563
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เดินทางมาประชุมจากตำบลโคกม่วงโดยรถยนต์ไป-กลับ จำนวน 60 กิโลเมตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เดินทางมาประชุมจำนวน 2 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00