ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

15 พฤศจิกายน 2563
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดป้ายไวนิลในกิจกรรมต่างๆของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00