ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ Node

ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ Node

14 พฤศจิกายน 2563
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นำเอกสารแต่ละกิจกรรมของโครงการไปให้ Node Flagship ตรวจเอกสารการเงินที่อบต.ชะมวง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00