ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าอินเตอร์เน็ต

20 พฤศจิกายน 2563
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อรายงานรายละเอียดกิจกรรมในระบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การรายงายข้อมูลในระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00